ringWat baat het om overtuigd te zijn, maar niet te geloven?
De meerderheid van de mensen heeft geen idee wat het verschil is tussen overtuigd zijn en geloven.
Hoeveel mensen werden al teleurgesteld omdat zijn overtuigd waren van de Bijbel, maar er niet in geloofden?
Ze zijn overtuigd van Jezus, maar geloven niet in Hem?
Overtuigd zijn en geloven lijken hetzelfde te zijn in de hedendaagse taal,
Maar in de originele geschriften van het Nieuwe Testament, in het Grieks, betekent het woord geloven veel meer dan overtuiging.
Overtuigd zijn is alsof u iemand een teken van vertrouwen geeft voor een bepaalde tijd;
Geloven is alsof u iemand een teken van vertrouwen geeft voor altijd, ongeacht de omstandigheden.
We kunnen zeggen dat overtuigd zijn vergelijkbaar is als een relatie zonder een compromis.
Geloven houdt in om getrouwd zijn zonder het recht om te scheiden.
In Bijbelse termen, houdt geloven de totale toewijding van het leven in aan de persoon in wie men gelooft;
Het houdt in om het woord dat werd gegeven te eren, tot de dood, bij het vervullen van het compromis dat werd gemaakt op het Altaar.
In de commentaren op mijn blog heb ik opgemerkt dat veel mensen overtuigd zijn van Jezus.
Maar ze hebben niet in Hem geloofd.
Ze zijn meer bezorgd in ontvangen dan in geven;
De Heilige Geest ontvangen, vrede ontvangen, blijdschap ontvangen, praten in vreemde tongen, een nieuw leven ontvangen, ontvangen, ontvangen en ontvangen…
Hetzelfde geldt met betrekking tot het huwelijk: er is een grotere wens om gelukkig te zijn, dan om de andere gelukkig te maken.
Omdat velen overtuigd zijn van elkaar en niet in elkaar geloven, zijn veel huwelijken tot een ware hel geworden.
Het leven van veel valse christenen is ook een ware hel geweest;
Wat baat het om geloof te hebben om de rijkdommen van deze wereld te veroveren, maar geen geloof te hebben om zich aan Jezus over te geven?
De duivel maakt hier gebruik van, doet wat hij wil in het leven van de valse christenen, omdat zij zijn leugens, bedrog en hypocrisie gebruiken.
Ze willen een nieuw leven, maar willen niet het oude leven opofferen;
Ze willen eerst ontvangen, maar willen niet eerst geven;
Ze willen oogsten, maar ze willen niet zaaien.
Er is geen manier hiervoor! Zolang zulke “christenen” niet leren om te geven, te offeren en zich over te geven, zullen zij nooit leren om te ontvangen.
Als zij geen geloof hebben om te geloven en te gehoorzamen door middel van het offeren van hun eigen levens, hoe zullen zij dan de behoudenis ontvangen?
De Here Jezus was heel duidelijk:
“Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Johannes 7:37-38).
De geestelijke dorst wordt gekenmerkt door de leegte van de ziel. Om die dorst te lessen moet men naar Jezus gaan en zich 100% aan hem onderwerpen.
Wanneer aan deze conditie wordt voldaan, ontvangt de persoon onmiddellijk de doop met de Heilige Geest.
Geloven in Jezus houdt in de totale afwijzing van het leven.
“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij” (Lucas 9:23).
Dat wil niet zeggen dat u uw verplichtingen niet meer zult nakomen en nu in de kerk gaat wonen. Het betekent dat de wil van de Here Jezus de prioriteit zal worden in uw leven. Vóór uw familieleden, geliefden, uw eigen leven, uw reputatie, uw naam, kortom, Hij dient het Centrum te zijn van uw aandacht.
Wat voor relatie heeft u met Hem gehad?
Gelooft u in Hem of bent u overtuigd?
Het baat niet om Hem te proberen misleiden, omdat Hij uw binnenste heel goed kent.
Hij weet of u alleen wil daten, flirten, tijdelijk wil blijven of een minnaar/minnares wil zijn;
Maar Hij kent ook degenen die een compromis willen voor de eeuwigheid.
Dat de Here Jezus verheerlijkt wordt in uw leven!
Bisschop Edir Macedo