Vreemde tongen
Wanneer we over de doop met de Heilige Geest praten, dan is om in tongen te spreken het eerste wat in de gedachte van een gelovige opkomt.
Er is géén dorst naar God, er is géén verlangen om het leven te veranderen, laat staan om de tempel van de Heilige Geest te worden. Er is alleen maar een verlangen om in tongen te spreken.
Deze “heilige” ambitie heeft niets te maken met God. In plaats daarvan, is het meer een manifestatie van ijdelheid gevoed door bedrieglijke geesten. Deze geesten gebruiken emoties om onvoorzichtige mensen te bedriegen, waardoor ze hun vreemde gevoelens doen voelen die ertoe leiden dat ze in tongen spreken.
Daarom zijn er zoveel mensen die de doctrine van “geslagen in de geest” volgen, waardoor ze op hun handen en knieën lopen alsof ze een leeuw in een dierentuin zijn. Deze en nog andere aberraties zijn simpelweg gebeurd omdat deze mensen de Geest van Waarheid niet hebben.
Onder geen enkele voorwaarden dient een persoon gedoopt met de Heilige Geest te willen worden omdat hij/zij in tongen wil spreken. Als hij er wel in spreekt, zoals het in de Bijbel staat, dan is dat goed. Als hij er niet in spreekt, wat is dan het probleem? De Heilige Geest is niet onderworpen aan vreemde tongen. Het feit dat een persoon niet in tongen spreekt moet geen reden zijn om te twijfelen of het werk van de Heilige Geest tegen te houden.
De doop met de Heilige Geest is niet bedoeld om een persoon in tongen te doen praten, maar om Gods dienaren in staat te stellen om Zijn wil en werk uit te voeren.
Trouwens, hoe kunnen we onderscheiden wat goed en slecht is in deze corrupte en hypocriete wereld die gevuld is met misleiding?
Hoe kunnen we weten met wie we een relatie aan kunnen gaan en trouwen volgens de wil van God?
Welke carrière moeten we kiezen om meer bruikbaar te zijn in het Koninkrijk van God?
Welke kerk is van God?
Hoe kunnen we een valse en een ware man van God van elkaar onderscheiden als zij beiden Zijn Woord prediken?
Hoe kunnen we het onkruid van het graan scheiden?
Hoe kunnen we de stem van God en die van de duivel identificeren?
Deze en andere twijfels worden opgehelderd wanneer we de leiding hebben van de Heilige Geest.
Wie beter dan de Heilige Geest kan Zijn kinderen leiden naar de gehele waarheid?
De Here Jezus zei, “doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid…” (Johannes 6:13) NBG51.
O mijn God en mijn Vader, in de naam van de Here Jezus, bescherm uw volk van de geesten van de antichrist en de bedrieglijke geesten.
Amen.
Bisschop Edir Macedo