shutterstock_366270149-706x471“En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde.”
Lucas 17:26-27

Zoals Noach aankondigde dat de zondvloed zou plaatsvinden en de mensen gered konden worden door de ark in te gaan, en zelfs met alle waarschuwingen geloofden zij niet, ze gingen door met hun losbandige praktijken tot zij stierven, en hetzelfde gebeurt vandaag de dag. Met de toenemende losbandigheid en mensen die op dezelfde manier niet geloven in de terugkomst van de Here Jezus, sterven zij ook zoals hun, in hun zonden en zonder behoudenis.
Ester Bezerra