Mensen hebben van nature vaardigheden die zij dagelijks gebruiken (of niet), zonder erbij stil te staan over hoe die vaardigheden hun leven en toekomst zullen beïnvloeden.
1e: De Macht om te Geloven (in Uzelf en in God)
Dit is één van de sterkste machten die mensen hebben. Het GELOOF maakt al het verschil in iemands leven en, praktisch, alle verzen van het Nieuwe Testament richten zich op de capaciteit van de mens om te geloven, zowel in zichzelf als in God.
Het is het geloof op deze twee manieren dat de persoon transformeert en het wonder in elk gewenste gebied van het leven naar hem toe trekt. Het hoeft niet heel groot te zijn, maar als het puur is (zonder twijfels) dan is het instaat om bergen te verzetten. In feite maakt het geloof het verschil tussen leven en dood, verdoemenis en behoudenis.
2e: De Macht om te Vergeven (Uzelf en Anderen)
De capaciteit om te VERGEVEN is één van de meest bevrijdende machten voor de mens, terwijl de tegengestelde macht zich kan uitgroeien tot één van de meest nadelige machten.
De vergeving is een macht die in ons binnenste groeit, maar die, letterlijk, ons uiterlijk en alles dat ons omringt beïnvloedt. Wanneer we onszelf en degenen die ons kwaad hebben gedaan vergeven, dan creëren wij een golf van positieve energie die niet alleen voordelen brengt voor ons eigen leven, maar ook voor allen die ons omringen.
Kijk maar: “…vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve” (Marcus 11:25) NBG ’51.
3e: De Macht van Liefde (voor Uzelf, Anderen en God)
De LIEFDE is één van de sterkste aardse machten, maar ook één van de sterkste bovennatuurlijke machten. In de naam van liefde zijn er veel nobele acties begaan, maar ook veel walgelijke acties.
Vanwege een zogenaamde “liefde” doden velen, maar velen sterven voor de ware liefde, zoals Christus dat deed, voor de grootste LIEFDE, de liefde voor de mensheid.
Kijk maar: “Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben” (1 Johannes 4:20) NBG ’51.
4e: De Macht om te OFFEREN (voor God en Uzelf)
Dit is een feit dat ingeprent is in het menselijke onderbewustzijn: als iemand iets in het leven wil bereiken, dan moet hij OFFEREN. In feite worden wij allen geboren door een offer van onze moeders, maar terwijl wij opgroeiden, om te bereiken wat wij wilden, was het nodig om achter elkaar te offeren: in de studies, bij het leren van een baan, bij de eerste, tweede, derde baan, kortom, totdat ons persoonlijke doel werd bereikt.
Het offer echter dat aan God gebracht wordt, wordt verricht door degenen die kiezen om verder te gaan dan wat normaal en ogenschijnlijk is. Zij kiezen ervoor om hun intelligentie te gebruiken, omdat de natuurlijke offers resultaat kunnen brengen (of niet), maar het offer dat aan God gebracht wordt is gegarandeerd, omdat Zijn Woord het GARANDEERT
Kijk maar: “Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg (“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij”), die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, 21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw” (Hebreëen 10:19-23) NBG ’51.
5e: De Macht om deze 4 machten te NEGEREN
Bij deze 4 machten die werden besproken, is degene die het meest profiteert de persoon zelf. De “Anderen” verschijnt 2 keer, “God” verschijnt 3 keer en “Uzelf” verschijnt 4 keer. Maar alleen wanneer wij leren om deze bovenstaande machten voor onszelf te gebruiken, zullen wij, zodoende, in staat zijn om ze voor anderen en voor God te gebruiken. Zo niet, reflecteer en antwoord dan, voor uzelf, de volgende vragen op een objectieve en oprechte manier:
Hoe kan een persoon die niet in zichzelf gelooft, in God geloven?
Hoe kunnen mensen die zichzelf niet kunnen vergeven, anderen vergeven?
Hoe kunnen degenen die niet van zichzelf houden, van anderen en van God houden?
Hoe kunnen mensen die nooit voor zichzelf offeren, begrijpen wat het betekent om voor God te offeren?
Wie deze 4 handelingen voor zichzelf verloochent zal dat ook voor God en voor de anderen doen!
Kijk maar: “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden” (Jakobus 1:22) NBG ’51.
We zien elkaar in de UKGR of in de Wolken!
Groeten aan de familie en medestrijders.
Bisschop Júlio Freitas