Onze slechte keuzes leiden ons naar slechte resultaten, daarom dient een ieder te leren om van te voren na te denken voordat er iets besloten wordt, vooral als het onderwerp te maken heeft met de eeuwigheid.
We dienen voor de behoeftes van deze wereld te zorgen en ze op te lossen, maar we dienen ook te leren om ons geestelijk leven prioriteit te geven en het geheim daarvan is: “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid…” (Matteüs 6:33) NBG ’51 en dat dient het fundament van onze levens te zijn.
Ook al hebben we problemen, gaan we door moeilijkheden heen, hoe zwaar die ook mogen zijn, het belangrijkste is om aandacht te besteden aan ons geestelijk leven en niet aan de problemen om ons heen.
Het is niet logisch om perfect van buiten te zijn, als er depressie, eenzaamheid, angst en wrok in het binnenste zit. In dit geval is er niets en niemand die ons kan helpen. Het zou de persoon niet baten als hij de innerlijke leegte wil vervullen met de dingen van deze wereld, omdat ze niet zullen voortbrengen wat hij nodig heeft.
Jezus sprak over een speciale gebeurtenis die ons dient als referentiepunt voor de toekomst van onze ziel. In de Heilige Geschriften staat:
“En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot” (Lucas 16:19-22) NBG ’51.
Wanneer een persoon sterft, maar terwijl hij leefde in de rechtvaardigheid bleef; oftewel, binnen de standaard van God, niet omdat hij een religie heeft, maar vanwege gehoorzaamheid aan het Woord van God – omdat niet allen die de kerk bezoeken gehoorzaam zijn aan het Woord. Dus sociale klasse of welke positie de persoon ook bekleed maakt niets uit. Omdat hij in de rechtvaardigheid heeft gewandeld zullen de engelen, nadat hij stierf onmiddellijk zijn ziel brengen naar het Koninkrijk van de Rechtvaardigheid. Dat is een ontelbare rijkdom, het is meer waard dan al het goud van deze wereld, omdat het een zekerheid is die de persoon zal begeleiden tot de dood.
“…toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot” (Lucas 16:23) NBG ’51.
Wanneer de persoon in de zonde, diefstal, haat, wrok, kortom, alles wat niet deugt leeft, dan zullen de engelen, wanneer hij sterft, niet komen om zijn ziel te redden, omdat hij in onrechtvaardigheid stierf.
God brengt de rechtvaardigen naar een speciale plaats, maar degenen die zich niet willen overgeven aan Jezus zullen onmiddellijk gebracht worden naar de begraafplaats. Wij weten dat de persoon die zonder Jezus sterft, wordt geleid naar de hel, die de plaats is van alle onrechtvaardigen.
Wie zijn ziel wil behouden dient zich ver te houden van de ongerechtigheid, omdat het niet de omgeving is voor degene die de eeuwige behoudenis wil hebben. De zielen van degenen die in de hel zijn schreeuwen het uit, omdat zij gekweld worden.
Wie uit God geboren is, vreest de dood niet, juist het tegenovergestelde, hij spot er zelfs mee, omdat de dood geen macht meer over hem heeft. Maar wanneer deze zekerheid ontbreekt, dan leeft en sterft de persoon gekweld. Hoe meer de tijd voorbij gaat, hoe meer angst de persoon zal hebben voor de dood.
God liet toe dat de rijke vanuit de hel Abraham kon zien, die het voorbeeld van het geloof en de vriend van God was, zodat het verschil tussen degenen die in de rechtvaardigheid leven en degenen die dat niet doen, duidelijk gemaakt kon worden.
“En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam” (Lucas 16:24) NBG ’51.
De kwelling is iets oneindig veel erger dan het lijden, omdat fysieke pijn verlicht wordt met medicijnen, maar niets kan deze kwelling verlichten.
Hij was niet in de hel omdat hij rijk was, maar juist omdat hij op zijn rijkdom vertrouwde, zoals velen vertrouwen op de kracht van hun eigen arm.
Waar heeft u op vertrouwd: in de religie? Familie? Uw huwelijk? In de mensheid?
“Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn” (Lucas 16:25) NBG ’51.
In de tekst kan het lijken alsof de rijke mensen naar de hel gaan en de arme mensen naar de hemel, maar dat is niet zo. Zowel de arme als de rijke kunnen naar de hel gaan en dat hangt alleen van de persoon zelf af. Hij beslist of hij een rechtvaardig of onrechtvaardig leven zal leiden.
Wanneer de persoon sterft, dan zal hij gaan naar hetgeen hij leuk vond. Als hij tijdens het leven in de onrechtvaardigheid leefde, dan zal de hel roepen voor zijn ziel.
“En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen” (Lucas 16:26) NBG ’51.
Na de dood is er geen mogelijkheid om van de hel naar de hemel gebracht te worden.
“Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen” (Lucas 16:27-31) NBG ’51.
In feite zijn degenen die stierven en naar de hel gingen wanhopig aan het aanroepen, zodat degenen die leven niet in die plaats zullen eindigen. Zij zijn degenen die wanhopig proberen te vermijden dat hun geliefden ook in de hel geworpen zullen worden en door hetzelfde leed heen zullen moeten gaan waar zij doorheen gaan.
Wij werken elke dag voor uw ziel, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor uw leven buiten de kerk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt.
Onze gebeden baten niet voor degenen die al dood zijn, omdat een ieder tijdens het leven beslist waar hij heen zal gaan. Dat is logisch, oftewel intelligent!