luz-706x410Eén van de dingen waar wij bewust van moet zijn is dat, uit alle behoeftes die wij aan de voeten van de Here Jezus brengen, zoals het hebben van een gezegende familie, liefdesleven, financiën enz., dingen die noodzakelijk zijn om goed te leven hier op aarde, is de behoefte die Hij het meest van ons verwacht de noodzaak voor Zijn aanwezigheid in onze leven.
Mozes was zich hier bewust van. Hij bleef aanhoudend de aanwezigheid van God zoeken, hij accepteerde het niet om slechts vooruit te gaan met de engelen van God, hij wilde dat de Almachtige Zelf met hem zou lopen gedurende de moeilijke missie om het volk door de woestijn naar het Beloofde Land te brengen.
“Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan, om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken” (Exodus 33:14-15).
De persoon ontvangt de Heilige Geest alleen wanneer hij ontdekt dat er geen grotere noodzaak is dan Hem ontvangen. De aanwezigheid van God is belangrijker dan de zuurstof die wij inademen, want wanneer dit op een dag stopt en er een eind aan ons leven komt, dan zullen wij door de aanwezigheid van de Geest van God gered worden. Echter, als de zuurstof ontbreekt in onze neusgaten dan zijn wij, zonder de aanwezigheid van Almachtige, voor eeuwig verloren.
Jezus, onze Heer, zweette druppels bloed en Hij vroeg, indien het mogelijk was, dat die beker, van een paar uur aan het kruis zou doorbrengen ver van de Vaders aanwezigheid, aan Hem voorbij kon gaan.
“Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt” (Matteüs 26:39).
Mozes ging zo ver dat hij vroeg of hij de Glorie van God mocht zien. Hij kon voor voedsel voor het volk vragen, of dat hun reis door de woestijn verkort kon worden, maar hij wilde Zijn glorie zien.
“Toon mij nu Uw heerlijkheid! Doch Hij zeide: Ik zal al Mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan…” (Exodus 33:18-19).
Dit is erg sterk!
Ik denk dat al het goede van God door ons gaat door middel van de doop met Zijn Heilige Geest. We hebben veel christenen gezien die een masker opzetten, christen op papier zijn of een bepaalde positie hebben door de hul van mensen met een positie in de kerk. Maar weinigen reflecteren de Glorie van God in hun gezicht, omdat ze geen licht hebben en uitgedoofd zijn, vanwege het gebrek aan de aanwezigheid van God in hun levens. Wellicht hebben ze het ooit wel in hun leven gehad, maar zijn ze het, om een reden die ons onbekend is, verloren.
Maar er is nog steeds tijd om zich te vernederen, zich te berouwen van de zondes en God te zoeken, zoals Mozes Zijn aanwezigheid zocht.
“En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart” (Jeremia 29:13).
Dat God u zegent!
Met dank aan: bisschop Sergio Corrêa