jericho”En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind; en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter door brengen” (Marcus 13:12)
De afkeer jegens de Here Jezus zal zo hevig zijn dat mensen Hem de rug zullen toekeren en de duivel verkiezen. Omdat zij niet in de hel geloven, bestaat de poel van vuur niet voor deze mensen, en het Koninkrijk van god bestaat voor hun ook niet. Zij zullen zo misleid zijn dat zij zullen denken dat ons bestaan zuig alleen maar beperkt tot dit leven. In hun ogen heeft de Here Jezus het mis en heeft de duivel het correct. Wat een Godslastering! En het geloof in de Here Jezus zal beschouwd worden als een afschuwelijke misdaad, die de doodstraf verdient. Stel u zich een broer vroor die zijn broer overlevert om ter dood gebracht te worden; een vader, die alles deed om de dood van zijn kind te voorkomen, zal nu vanwege een ideologie die tegen het christelijke geloof ingaat, zijn kind doden, en kinderen zullen hun ouders ter dood brengen.
”En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden” (Marcus 13:13)
Normaal gesproken komt haat voort als gevolg van een schade dat men leed, ook al is er niets dat een persoon rechtvaardigt om iemand te haten. Maar in die dagen zullen mensen alleen vanwege het feit dat zij het geloof in de Redder aannemen, zo gehaat worden dat men hun wil doden, ook al hebben zij niemand iets aangedaan. In onze dagen hebben wij deze geest van haat gezien. Het is niet een klein aantal mensen dat, in naam van het geloof, thuis op het werk en onder hun vrienden vervolgd wordt. Er zijn zelfs mensen die gehaat worden door mensen die zij niet eens kennen. Er zijn gevallen waarbij mensen naar de kerk kwamen alleen maar met de intentie om kwaad te doen doen en zelfs om de pastor te doden, terwijl het énige kwaad dat de pastor deed, was om de mensen te bevrijden van de verslaving en een slechte levenskwaliteit. Is dit in feite iets kwaads? Maar degene die tot het einde volhardt, die zal behouden worden. ter wille van de Behouden van zijn ziel maakt het de persoon niet uit wat hij ziet, hoor of doorheen gaat, de Here Jezus staat altijd op de eerste plaats.
”Voorts zeide Jozua: Hieraan zult gij weten, dat de levende god in uw midden is en dat Hij zeker de Kanaänieten, de Hethieten, de Chiwwieten, de Perizieten, de Girgasieten, de Amorieten en de Jebusieten voor u uit verdrijven zal” (Jozua 3:10)
Dat God u in overvloed zegene.
Bisschop Romualdo Panceiro