messages-inside-BRM“Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij” (Mattheüs 16:24).
Verloochen uzelf:
God is soeverein en Zijn soevereiniteit kan alleen blijven als Zijn schepselen zich compleet, en niet gedeeltelijk, aan Hem overgegeven.
Wanneer we onszelf verloochenen, gaan wij tegen onze eigen wil in. Wij doen niet doen wat wij willen, maar wat God wil. Dit is de betekenis van zelfverloochening. Wij moeten een onderscheid maken tussen onze wil en de wil van God, en zien of het er niet tegenin gaat. Als dat zo is, dan is dit het moment dat wij onze eigen wil dienen te verloochenen en ervoor dienen te kiezen om Zijn wil te doen
Het is een groot offer. Het is zo een groot offer, dat de meeste mensen hierin struikelen.
Mensen hebben er geen probleem mee om van Jezus te houden, maar ze hebben een probleem met Hem
volgen en het doen van Zijn wil.
Zelfverloochening heeft niet alleen te maken met God, maar ook met onze naasten. Het begint thuis tussen de man en zijn vrouw. Als er geen zelfverloochening tussen hen is en als zij elkaar niet behandelen op een manier waarbij zij tonen dat de ander belangrijker is dan zichzelf, dan wordt alles wat zij proberen te doen voor God, nep.
Jezus zegt dat u niet kunt houden van Iemand die u niet ziet, als u niet houdt van mensen die u wel ziet. Uw eerste naaste is uw echtgenoot. Als u niet van uw echtnoot houdt en uw echtgenoot niet respecteert, dan doet u geen van deze dingen ook voor God.
De reden waarom veel huwelijken mislukken, is omdat de vrouw niet begrijpt dat zij de moeder van de man vervangt, en de man een vervanging is voor de vader van de vrouw.
Jezus zei, als u de beste van iedereen wilt worden, dan moet u anderen dienen. Kijk naar mensen met goede ogen; zie Jezus in iedereen en ga met hen om alsof u te maken heeft met Jezus.
Neem uw kruis op:
Velen interpreteren het kruis op zich nemen als een pijn, ziekte en leed. Maar dit is verkeerd.
Het kruis is gevormd door een horizontale en verticale lijn. De verticale lijn vertegenwoordigt uw relatie met God. De horizontale lijn is uw relatie tussen u en uw echtgenoot en anderen.
Redding komt van het kruis.
“Maar ieder (lette) ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!“ (Filippenzen 2: 4-11)
God houdt ervan wanneer mensen zichzelf verloochenen; alleen dan ontvangen zij de verheerlijking van God.
“Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” (Matteüs 25:35-40)
Wees nederig voor God en uw naasten.
Heb God en Uw naasten lief.
Bent u bereid om uw kruis op zich te nemen en het te dragen tot het einde?
Zonder dit, is er geen redding.
Bishop Randal Brito