homem-706x432Veel goede en oprechte mensen hebben de wens om terug te keren naar de Eerste Liefde, maar het is hen niet gelukt vanwege de barrière en vereiste van berouw, dat gepaard gaat met offers. Vaak worden zij bedrogen en misleid door de gevoelens van spijt. Berouw bestaat echter uit acties van geloof die niets te maken hebben met de gevoelens van spijt. Spijt doet de persoon huilen van de pijn, maar alsnog zijn voet niet doen afwijken van de zonde.
Soms doet het hart de persoon iets denken wat in feite niet waar is en zodoende bedriegt het hem. Het laat zijn slachtoffer denken dat hij berouw heeft getoond vanwege het verdriet dat hij heeft geuit van de zonde die hij heeft begaan. Op dat moment huilt de persoon en zweert hij het nooit meer te doen. De volgende dag is hij weer terug aan het genieten van de smaak van de zonde.
Feit is dat als u afhankelijk blijft van uw gevoelens om berouw te hebben, dan zal er nooit sprake zijn van berouw en zodoende ook niet van vergiffenis en de Behoudenis.
Wanneer God zegt:

“Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert” (Openbaring 2:5).

Hij laat zien dat het berouw gepaard moet gaan met handelingen van de
eerste werken. Dit vereist het offer van het verlaten van de zonde.
Bisschop Edir Macedo