altaar01De eerste missie van Israël in het Beloofde Land was:
“alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom.
Gij zult hun altaren afbreken,
hun gewijde stenen verbrijzelen,
hun gewijde palen met vuur verbranden,
de gesneden beelden van hun goden omhouwen
en hun naam van die plaats doen verdwijnen” (Deuteronomium 12:2-3).
God zal nooit accepteren om Zijn Altaar met de heidense altaren te delen. Daarom moest het volk van Israël eerst alles verwijderen wat niet deugde , voordat zij de Gekozen Plaats van God konden vinden.
Het is net als een huwelijk. Wie trouwt, trouwt omdat hij de persoon liefheeft en hij wil exclusiviteit hebben wat die liefde betreft. Op geen enkele wijze wordt het geaccepteerd om oude relaties van het verleden in een nieuwe relatie te betrekken.
De Here Jezus zal nooit accepteren om iemands hart of leven te delen met iemand anders. Het is alles of niets.
Voordat Hij met iemand een partnerschap sluit, dient deze persoon eerst zijn eerste liefde, zoals kinderen, ouders, echtgenoot, echtgenote, kortom, de familie op de tweede plaats te zetten;
Hij dient ook zijn persoonlijke doelen, zoals zijn reputatie, carrière, geld, bezittingen, kortom, alles wat de eerste plaats in zijn leven inneemt dient hij op de tweede plaats te zetten.
De tweede missie van Israël in het Beloofde Land was:
De Plaats die God koos te zoeken…
Wat is de Gekozen Plaats van God?
Het Altaar.
Waarom?
“om daar zijn naam te vestigen, om daar te wonen…” (Deuteronomium 12:5).
Wat is het doel van het Altaar?
“Daarheen zult gij brengen uw brandoffers en slachtoffers, uw tienden en uw wijgeschenken, uw gelofteoffers en uw vrijwillige offers, de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee” (Deuteronomium 12:6).
Wat is de bedoeling van de tiendes en offerandes op het Altaar, als God Geest is?
De tienden en offerandes representeren het leven van de tiendegever en de offerandegever op het Altaar.
Jezus onderwijst dat het Altaar de offerande heiligt, dat wil zeggen, het Altaar onderscheidt of consecreert aan God de tiende- en offerandegever (zie Matteüs 23:19).
Als het Altaar de Here God niet representeerde op aarde, dan zou het zeker weten geen enkele macht hebben om de tiendes en offerandes te consecreren.
Als een Wezen dat exclusief Geestelijk is (Hij is Geest), bemoeit God Zich niet met materiële dingen. Alleen maar met geestelijke en eeuwige dingen. Met anderen woorden, zoals Hij door het Altaar gerepresenteerd wordt, zo worden de menselijke zielen ook gerepresenteerd door de tiendes en de offerandes.
Bisschop Edir Macedo