De Heer van de Heerscharen heeft beloofd om ons het onderscheid te tonen tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen degenen die Hem dienen en degenen die Hem niet dienen.
Elke Bijbelse belofte is een profetie, een gelofte van God. Onafhankelijk of de mensen het geloven of niet, het zal vervuld worden.
Het zal vervuld worden in de levens van degenen die geloven.
En wat is er nodig om dit onderscheid van leven te zien?
Een duidelijke en objectieve manifestatie van het geloof.
Het bovennatuurlijke geloof is het enige kanaal van communicatie tussen de schepping en de Schipper. Dit soort geloof heeft met acties te maken, met betrekking tot elke Belofte van God.
Het vereist, van nature, manifestatie, bereidheid, overgave en toewijding van het leven vanwege de Hemelse aard die het heeft.
Zonder een concrete actie is er geen andere manier om dit geloof te tonen.
Nadat Hij door twee blinde mannen werd benaderd vroeg Jezus:
“Gelooft gij, dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Here. Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof” (Matteüs 9:28-29) NBG ’51.
Dit toont dat de manifestatie van Gods Macht onderworpen is aan de instemming en het geloof van een ieder.
Voordat Hij hun genas, vroeg Jezus of ze geloofden.
Hij kon ze genezen. Zij moesten echter instemmen met geloof. Zo niet, dan zou er niets gebeuren.
De vervulling van de beloftes zijn onderworpen aan de innerlijke zekerheid van een ieder. De zegens zijn gratis, maar God vereist een gematerialiseerd geloof.
Jezus vergeeft de zondaar, maar die dient de zonde te verlaten. Dus er is vergeving, maar de ontvangst daarvan hangt er vanaf of de zondaar de zonde wilt opofferen. Dit noemt men berouw.
Zo werkt het bovennatuurlijke geloof.
De Heer zei: “en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen” (Hebreeën 10:38) NBG ’51.
Als er geen noodzaak was voor een praktisch geloof, dan zouden de christen laks worden en de dagelijkse strijd tegen de hel verliezen.
Vandaar de noodzaak voor het voorleggen van onzen verzoeken, de redenen daarvoor uit te leggen, te vragen, zoeken, kloppen, bidden, vasten, kortom, het geloof te ontwikkelen.
Zodat Abraham een verschillend soort leven kon hebben, diende hij dag na dag te gehoorzamen; hetzelfde was van toepassing op de andere vroegere helden van het geloof.
Zou het dan vandaag de dag anders zijn?
Wie een leven wil hebben dat anders is dan die van de anderen dient een ander soort geloof te tonen.
Zo niet…
De gelofte van het geloof is een vereiste van het geloof zelf.
“Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient” (Maleachi 3:18) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo