unnamedToen God de engelen en de mensen schiep, schiep Hij hun met één enkel doel: Om verheerlijkt te worden.
In de hemel, begon Lucifer, die het voorrecht had om een bepaalde positie te hebben onder de engelen, op een gegeven moment de glorie van de Allerhoogste te benijden. Dat was het begin van zijn ondergang.
Toen hij ter Aarde werd geworpen, begon hij de mens aan te sporen om te kijken naar zijn eigen ego en de Schepper niet te geven wat uitsluitend Hem toekwam. Vanaf dien werd de zonde geboren. Hoogmoed en ijdelheid werden geïnstalleerd in het menselijk hart.
Leiders, gouverneurs, koningen, keizers en andere titels werden bedacht. Oorlogen werden uitgevochten. Dit alles om te voldoen aan dit verlangen naar glorie. Alsnog ontevreden, werden legers gemobiliseerd, om de veroveringen en gebieden te vergroten, zodat meer mensen te weten konden komen dat leider zus-en-zo de grootste en de beste was. Dit alles leidde altijd naar hun ondergang.
Toen de Here Jezus op aarde was, probeerde de duivel Hem te verleiden met het voorstel om Hem de heerlijkheid van de koninkrijken te geven, onder de voorwaarde dat Hij zich voor hem boog.
“Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U neerwerpt en mij aanbidt” (Matteüs 4:8-9).
Op zoek naar aardse glorie, erkenning, roem, status, posities, titels, enz., accepteren velen dit voorstel om te knielen voor de duivel en zich over te geven aan leugens, bedrog, corruptie, vleierij, verraad en allerlei kwade praktijken, geïnspireerd door de duivel zelf, met het oog op een paar momenten van glorie, die in feite, aan God toebehoren.
“Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld” (Galaten 6:14).
Bedenk tijdens persoonlijke prestaties, een eenvoudig compliment, of zelfs in de afwezigheid daarvan, dat Glorie bestaat en enkel werd gecreëerd aan God gegeven te worden. Moge het dagelijks gebed op de volgende manier gedaan worden”
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw Wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen (Matteüs 6:9-13).
Met dank aan: pastor Paulo Cezar