De wonderen werden verricht.
De macht van God, dat het geloof is, heeft zich op een wonderbaarlijke wijze gemanifesteerd.
Maar sommigen geloven niet.
En waarom geloven ze niet?
Omdat het geloof niet aan hun werd geopenbaard (zie Jesaja 53:1).
En waarom werd het niet aan hun geopenbaard?
Omdat zij wijzen en verstandigen waren. Zij geloven dat de wijsheid en het verstand het geloof teniet doet.
In hun ogen, is het geloof voor de onverstandigen en de analfabeten.
Voor God, is het het geloof een openbaring voor de kleinen.
Wie zijn de kleinen?
Volwassen mensen die zich als kinderen maken ten opzichte van de onderwijzing van het Woord van God.
Dezen zijn de ware nederigen van geest.
Wie openbaart hun de macht van God, de arm van de Heer, oftewel, het geloof?
De Geest van God.
Hoe ziet de Heer degenen die niet geloven?
Jezus beschouwde hun als een ongelovige en perverse generatie.
Is er een behoudenis voor hun?
Zolang ze wijs en verstandig in hun eigen ogen blijven, kunnen ze het geloof niet ontvangen.
En zonder geloof is er behoudenis voor niemand.
“Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U” (Lucas 10:21) NBG ’51
Bisschop Edir Macedo