corrida_1“Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.
Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt” (Hebreeën 12:1-6) NBG ’51.
Ik was deze passage aan het overpeinzen en verwonderde me op de manier waarop de Heilige Geest met mij sprak.
1 – Met zo’n grote wolk van getuigenissen die rondom ons zijn, kunnen wij de actie van de Heilige Geest niet negeren;
2 – Het is onze plicht om alle last (de wereldse ijdelheid) af te leggen en dat geldt ook voor de zonde, die ons zo makkelijk in de val lokt en wil voorkomen dat wij de grote visie, van wat God in ons leven wil doen, niet zullen ontvangen;
3 – Laten wij met volharding rennen naar de roeping die vóór ons ligt: de roeping om kinderen van de Allerhoogste te worden;
4 – Laten wij onze ogen gericht houden op de de Auteur en Voleinder van ons geloof, de Here Jezus, zodat wij nooit zullen verslappen (van de Geestelijke Visie);
5 – Degenen die nog niet tot bloedens toe (het offer) weerstand hebben geboden tegen de zonde en hun eigen wil, hebben zeker weten geen waarde gegeven aan hun Behoudenis;
6 – Daarom is de Goddelijke discipline noodzakelijk. God disciplineert ons voor ons eigen bestwil, zodat wij ook mogen deelnemen aan Zijn heiligheid (zie Hebreeën 12:10).
Dat God u zegene.
Met dank aan: Bisschop Randal Filho