davi“Toen antwoordde een van de knechten: Ik heb een zoon van de Betlehemiet Isaï gezien, die spelen kan; en hij is een dapper held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte; en de HERE is met hem” (1 Samuël 16:18) NBG ’51.
Dapper: in zijn binnenste, omdat hij fysiek gesproken nog een jongen was.
Held: bereid om alles aan te gaan.
Wel ter tale: verstandig, gematigd, wijs en intelligent.
Krijgsman; zijn wapen was het geloof. Hij weigerde de wapens van deze wereld (wapenrusting). Tot dan toe was David nog nooit naar de oorlog gegaan. Hij had geen oorlogservaring.
Hoe kon een persoon die nog nooit naar de oorlog was gegaan over deze eigenschappen beschikken?
Het antwoord: DE HEILIGE GEEST.
Merk op dat zij alleen maar een citer speler zochten, maar kijk welke kwaliteiten zij allemaal in deze jongeman vonden!
Sinds het begin van zijn roeping tot de laatste dagen van zijn leven achtte hij niet dat zijn bezitten aan hem behoorden.
“HERE, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles. Ik weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns harten U dit alles vrijwillig gegeven;…” (1 Kronieken 29:16-17) NBG ’51.
Voor David was zijn geloof de grootste schat die hij bezat.
Met dank aan: Bisschop Romualdo Panceiro