ceu-706x432Alles wat wij op het Altaar planten vermenigvuldigt zich. Neem als voorbeeld Abraham, die zijn zoon op het Altaar legde en zijn nageslacht werd (wordt) door God vermenigvuldigd.

“Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des Heren: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen” (Genesis 22:16-17).

Tot vandaag oogst Abraham de vruchten van zijn offer, door elk persoon die behouden sterft en door hem wordt ontvangen in zijn schoot. Zie wat voor een nadruk God maakt om aan hem te tonen hoeveel zijn offer waard was, en dat Hij (God) altijd Zijn beloften nakomt, veel meer dan wij ons kunnen voorstellen en verwachten.
Abraham hoopte en wenste een zoon, slechts één zoon. Maar God gaf hem een ware menigte aan kinderen, niet alleen in de tijd dat Abraham in deze wereld leefde, maar nu, op dit moment, leert Abraham nog steeds zijn kinderen kennen en ontvangt hij ze nog voor God Zelf.
Wat een wonder!
De kinderen van Abraham gaan naar zijn schoot, als een baby dat wordt geboren en al snel aan de vader wordt gegeven. Hij ontvangt dagelijks een nieuw kind en het is duidelijk dat het motief van God om hem groots te zegenen een feit werd.
God gaf Abraham de eer om zijn kinderen in geloof te ontvangen, waarmee Hij Zijn eeuwige trouw bewijst.

“Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot” (Lucas 16:22-23).

Door zijn voorbeeld van geloof en gehoorzaamheid oogst Abraham tot vandaag de vruchten van zijn offer. Hij ontvangt zijn kinderen van geloof, die geen moment stoppen om hem te proberen imiteren, door in gehoorzaamheid te leven. Precies zoals hij deed.
Dit is de kracht van het offerend geloof!
Met dank aan: Pastor Jean Carturani