templo1“Nu dan, mijn God, laten uw ogen geopend en uw oren opmerkzaam zijn op het gebed te dezer plaatse” (2 Kronieken 6:40).
Wij vinden in deze vers een verscheidenheid aan situaties die een mens kan meemaken en waarin de oplossing te vinden is in het opzeggen van gebeden in de Tempel of met het lichaam gericht naar de Tempel, waar men zich ook mag bevinden. Het gebed van Salomo was een bepaling van de onfeilbaarheid van de Tempel.
We hebben hier verschillende voorbeelden van buitengewone zaken die plaatsvonden nadat gebeden in de Tempel of in de richting van de Tempel opgezegd werden.
In de Tempel: “Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des HEREN, spreidde hem uit voor het aangezicht des HEREN en bad tot de HERE… (Jesaja 37:14)
Toen ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken” (Jesaja 37:36)
In de richting van de Tempel: “Zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis; nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen” (Daniël 6:11).
“Bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op en ging inderhaast naar de leeuwenkuil, en toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniël toe met droeve stem; de koning nam het woord en zeide tot Daniël: Daniël, gij dienaar van de levende God, heeft uw God, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden? Toen sprak Daniël tot de koning: O, koning, leef in eeuwigheid! Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten, en zij hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden; maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan” (Daniël 6:20-23).
Buitengewone dingen gebeuren er met degenen die in de Tempel of in de richting van de Tempel bidden. De Tempel stond en staat erom bekend dat alle gebeden daarin of de gebeden gericht naar die plaats ongetwijfeld door God beantwoord zullen worden. Er is geen mogelijkheid dat het niet zal gebeuren.
Wees er echter bewust van dat als de gebeden niet vergezeld gaan met GELOOF, zij niet beantwoord zullen worden, ook niet in de Tempel. De manifestatie van GELOOF is de reden waarom de gebeden onfeilbaar zijn. De gebeden in de Tempel vragen ongetwijfeld voor iets buitengewoons. Als dat niet zo was, dan kon de persoon gewoon in een synagoge (de kerk) bidden. Hieruit begrijpen wij wat er die dag gebeurde toen de Here Jezus “de Tempel reinigde” (zie Johannes 2:14-16).
Wat was de reden dat Hem ertoe dreef om zo te handelen? Het was de ijver die Hij had voor de “reputatie” van de Tempel. Gezien het feit dat de Tempel altijd gekend werd door gebeden die door God beantwoord werden, moest het offer, dat de grootste uitdrukking van het geloof is, perfect zijn. Wat de Here Jezus woedend maakte was het feit dat Hij mensen daar aantrof die dieren verkochten aan de Joden die God niet vreesden. In plaats dat zij dieren met zich mee brachten op de reis naar de Tempel, die heel vaak lang was (deel van het offer), kwamen deze mensen simpelweg de dieren kopen om daar voor de ingang van de Tempel te offeren. Velen kwamen van andere naties, met vreemde munten, vandaar de noodzaak voor de wisselaars. Die scene maakte de Here Jezus WOEDEND, want hoe zou God de gebeden in de Tempel beantwoorden met zulke offers? Deze fout was de reden waarom God niet kon handelen in Zijn volk, sinds de tijd van de profeet Maleachi tot Johannes de Doper (ongeveer 400 jaar lang).
“Welnu, tracht maar God te vermurwen, dat Hij ons genadig zij! Uwerzijds is zo gehandeld; zal Hij dan iemand van u goedgunstig gezind zijn? zegt de HERE der heerscharen” (Maleachie 1:9).
De Tempel dient gerespecteerd te worden en degene die daarin gaat om het buitengewone te bereiken, door middel van gebed, dient ook een perfect offer te presenteren!
De Here Jezus zei zelf: “En Hij ging de tempel binnen en begon de kooplieden uit te drijven, en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: En mijn huis zal een bedehuis zijn, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt” (Lucas 19:45-46).
De Tempel is onfeilbaar, ALS het offer dat daar gepresenteerd wordt geen “gebreken” toont!
Met dank aan: bisschop Randal Filho