TempelGodzijdank! De bouw van de Tempel is afgerond. En de eer is niet van mij; het kan niet van een mens zijn. Alle mensen van de Universele Kerk, hand in hand, in een grote beweging van geloof, gaven tiendes, offerandes, offerden, baden en vastten zodat het project van de Allerhoogste uitgevoerd kon worden. Hetzelfde integere hart en dezelfde vrijwillige geest die in de mensen was die hun offerandes tot David brachten voor de bouw van de eerste Tempel, was te zien in hen die hun tijd en middelen onophoudelijk investeerden in de realisatie van dit wonder.
Op dezelfde manier, werkten duizenden werknemers, waaronder ingenieurs, architecten, timmerlieden, schilders en lassers om de beurt, onophoudelijk, dag en nacht, zodat de constructie van het Altaar van de Eeuwige op aarde niet onderbroken zou worden. Niet eens voor een minuut uit de 24 uren van de dag stopten zij.
Ondanks het ongelofelijke aantal werknemers die vier jaren lang, onophoudelijk werkten, werd er geen serieus of fataal ongeluk geconstateerd. De zorg voor hun veiligheid werd heel nauwkeurig en zorgvuldig begeleid door de Meester. De ogen van God waren al gericht op die plaats, zelfs voordat de werkzaamheden begonnen. Hij beschermde een ieder die zijn dag zou toewijden om het huis van de Heer der Heerscharen te bouwen. Zij zullen uiteraard blijven oogsten wat zij hier hebben gezaaid. Zij eerden de gelegenheid die zij ontvingen om die Heilige Plaats te bouwen.
Het grootste bewijs van de Heiligheid van deze Stad van Geloof is dat niet één cent van de staat, de provincie of de gemeente noch leningen van de politiek of de banken of donaties van grote ondernemers dit werk hielpen opbouwen. Alles wat verricht werd, werd met een absoluut heilig, puur en schoon budget verricht. Miljoenen leden en aanhangers van de Universele Kerk over de gehele planeet hebben zich verenigd in één geloof, in één Geest en droegen hun steen bij in de bouw van de Tempel van de Allerhoogste.
Gedreven door de vaste overtuiging dat dit het Huis van de Glorie van Israël was. Een sterke zekerheid, een overtuiging, zo diep dat het God’s aanwezigheid naar die plaats trok op zo een manier dat de Tempel veel meer werd dan een Universele Kerk. God eert het geloof van hen die zichzelf overgeven. God eert het pure en oprechte geloof van hen die de missie van het Evangelie omarmen. En zij die door dit geloof leven, groeien voortdurend, net zoals de woonplaats van de Heilige van Israël.
We ondergingen ware strijden op fysiek en geestelijk gebied, zodat de bouw onverminderd kon doorgaan. Maar tijdens deze reis in dit Heilige Werk, liet onze Gids, de Heilige Geest, ons niet alleen. En wat voor velen onmogelijk leek, werd mogelijk. Niets en niemand was in staat om te stoppen wat God begon. Evenzo zal Hij ook hen, die door het geloof een deel van zichzelf in de stenen en in dat Altaar hebben geprent, nooit verlaten. En zij zullen daar voor altijd blijven.
Iedere baksteen en iedere centimeter van die plaats bevat een beetje van hen die hebben geholpen. God kent de naam van een ieder die bijdroeg zodat de visie vandaag de dag vervuld kon worden. En Hij zal niet vergeten wat Hij vond in de geest van hen die, met vastberadenheid, standvastig waren in het doel van het bouwen van het Heiligdom van onze God.
De aanwezigheid van God vervult die Plaats nu al, nog voor de inauguratie. En wanneer Hij naar de Tempel kijkt, ziet Hij ongetwijfeld uw bloed. Wanneer Hij naar de Tempel kijkt ziet Hij uw geloof. En de aanwezigheid die de Tempel vervult zal ook uw leven bereiken.
Het gebed dat door David gedaan werd, nadat hij de offerandes voor de bouw, van de mensen ontving, is hetzelfde gebed dat ik vandaag doe, voor alle mensen die, met vastberadenheid, de voleindiging van dit werk mogelijk hebben gemaakt.
“HERE, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U” (1 Kronieken 29:18).
Dat God de Universele Kerk zegent en een ieder die, wat slechts een droom was, werkelijkheid hebben doen worden; allen die het mogelijk maakten dat de Tempel gebouwd kon worden voor de glorie van de Levende God; en allen die, door hun werken, hun geloof toonden aan de wereld.
“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan…” (Openbaring 3:10-12).
Hartelijk dank, Volk van God!
Bisschop Edir Macedo