“HERE, God onzer vaderen, zijt Gij niet God in de hemel, heerst Gij niet over al de koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte, niemand kan standhouden tegen U. Zijt Gij niet onze God, die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt de inwoners van dit land en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham, uw vriend? Zij woonden daarin, bouwden U daarin voor uw naam een heiligdom en zeiden: Indien ons een onheil overkomt: zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis; wanneer wij in onze benauwdheid tot U roepen, zult Gij horen en helpen” (2 Kronieken 20:6-9) NBG ’51.
Wie een nauwe en persoonlijke *relatie opbouwt met God heeft de zekerheid, balans, concentratie en gemoedstoestand die de normale mensen niet hebben. In dit gebed van Josafat kunnen wij zijn bewustzijn zien, wat de juiste keuzes, beslissingen en handelingen betreft die hij maakte ten opzichte van God. Beslissingen die hij maakte waardoor hij God kon aanspreken over de vervulling van Zijn Onfeilbare Beloftes, omdat die niet veroverd worden vanuit een basis van verdiensten, maar vanuit het intelligente geloof.
Met ditzelfde bewustzijn van het intelligente geloof hebben wij, van de UKGR, meer dan 360 miljoen mensen in 186 landen, waar we gevestigd zijn, doen begrijpen, praktiseren en voordelen doen behalen door de totale afhankelijkheid van de Levende God en totale onafhankelijkheid van andere mensen.
Degene die een vriend van God is, is klaar voor elke dreiging, omdat hij weet hoe hij moet reAGEREN. Josafat en zijn volk wisten wat zij moesten doen en zij deden het ook.
In elke UKGR Centrum hebben wij een Naam die boven ons staat, “Jezus Christus is de Heer”, en wanneer wij Hem aanroepen, dan hoort Hij ons en antwoordt Hij door middel van wonderen, bevrijding en Wonderbaarlijke vervullingen van dromen. Hij is niet veranderd en Hij staat klaar om de situatie waarin u zich bevindt te transformeren, nu op dit moment!!!
Weer terug naar de vraag: Wat zal uw reACTIE zijn? Deze dreiging negeren of confronteren…???
Tijdens deze week zullen wij zien wie de vrienden van God zijn en wie dat helaas niet zijn.
In geheel Europa is het de week van de reACTIE tegen de fysieke, sentimentele, familiaire, economische en geestelijke dreiging.
God is met u, en ik ook!
*door middel van gebed, vasten, het overpeinzen en praktiseren Zijn Woord, offerandes en tiendes te geven, zich te dopen, evangelisatie, Hem te aanbidden…
Bisschop Júlio Freitas