relogio-706x4105e Dag van de Vasten van Daniël
Elke dag van het feest is een feest. Maar wanneer het aankomt op de laatste Dag van het feest, dan is de overgave totaal. Men zal, per slot van rekening, weer tot het volgende jaar moeten wachten voor het volgende feest.
Jezus wachtte tot het hoogtepunt van de laatste dag van het feest om Zich op te richten en de mensen uit te nodigen voor een ander Feest. Het eeuwige Feest.
Hij belooft:
“En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden…” (Johannes 7:37-39).
Het Water dat hier beloofd wordt is echter niet voor degenen die geen dorst hebben, al verzadigd zijn en al helemaal niet voor degenen die al tevreden zijn. Het is alleen maar voor degenen die ongerechtvaardigd zijn, de wanhopigen, die geen enkele plaats hebben om naar te gaan, kortom, aan de problematische nederige mensen die erkennen dat zij hulp nodig hebben.
Mensen zoals de arme rijke dief Zacheüs, de prostituee Maria Magdalena, de bedelaar Lazarus, de “goede dief die ook aan het kruis werd gekruisigd…
Mensen die vernederd, veracht, genegeerd, ongeloofd, kortom, mensen die net zoals ons zijn, mensen die de opstand in hun binnenste hebben tegen deze schaamteloze en verachtelijke wereld…
Deze uitnodiging dient voor iedereen en is net zoveel waard vandaag de dag als toen hij tweeduizend jaar geleden werd gemaakt. Zodat hij vervuld wordt dient men alleen maar in Jezus te geloven zoals de Heilige Bijbel het leert.
Als u moe bent van deze lege feesten en een enorme leegte in uw binnenste met u meedraagt, met het verlangen om zelfmoord te plegen, zet dan een stap van geloof en vraag de Here Jezus dat Hij u Dit Water NU geeft!!!
Zoek een hoekje waar u open en vrij met Hem kan praten, kniel neer en zeg dit gebed op:
Here Jezus, mijn God, ik kom in Uw aanwezigheid om U te zeggen dat ik het aanbod accepteer om van Dit Water te drinken dat U heeft beloofd.
Ik weet dat ik het niet verdien, maar ik weet ook dat het voor mensen zoals ik is waarvoor u deze Belofte heeft gemaakt.
Heb medelijden met mij en les mijn dorst NU, in de Naam van de Here Jezus!
Amen.

Wacht één minuut op het antwoord en sta daarna op om te zien wat er gebeurt.
Dat God u overvloedig zegene.
Bisschop Edir Macedo