escolhidos-706x432Velen die deze boodschap lezen, ongeacht of zij lang in de kerk zijn, beseffen nog niet wat voor hoge en sublieme privilege ze hebben om door de Here Jezus gekozen te zijn. Heeft u al eens een moment genomen om hierop te overpeinzen? Jezus zei:
“Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft” (Johannes 15:18).
Wat is de reden dat de wereld Jezus haat? Het is simpel, omdat:
“…de gehele wereld in het boze ligt” (1 Johannes 5:19).
Degene die, sinds de ongehoorzaamheid van Adam aan God in de Hof van Eden, het menselijk verstand beheerst is de duivel. Hij ontving de autoriteit die oorspronkelijk aan de mens gegeven werd en vestigde zijn koninkrijk hier op aarde, terwijl hij het verstand van iedereen die de zonde praktiseert op deze wereld, beheerst. Zijn haat komt voort uit het feit dat hij uit de hemel werd verbannen:
“…Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God” (Jakobus 4:4).
We werden gekozen door de Here Jezus. Weten jullie wat dit betekent, helpers? We waren ooit aan het verdrinken in de diepten van de duisternis, Hij zocht ons in de duisternis van deze wereld en vond ons. Zoals een goudzoeker goud vindt in de diepten van de aarde, bent u het goud dat door de Here Jezus werd gevonden.
“Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld” (Johannes 15:19).
De uitverkorenen worden gehaat omdat de wereld (duivel) jaloers is. Alles wat de duivel wilde was een nieuwe kans om met de Allerhoogste in Glorie te leven, maar dit privilege wordt enkel gegeven aan degenen die het Woord van God horen en praktiseren.
“Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt” (Johannes 8:47).
De uitverkorenen zijn goud, ze zijn nog kostbaarder dan het fijne goud van Ofir, ze zijn niet meer, niet minder dan de kinderen van God en de eigenaars van alle rijkdom dat boven ons hoofd bestaat, immers:
“Al wat de Vader heeft, is het mijne…” (Johannes 16:15).
Daarom, helpers en alle lezers, wandel correct, in gehoorzaamheid aan het Woord van God, neem afstand van de zonde, verlaat de acties en gedachten van deze wereld. En, als u vervolgd wordt vanwege gerechtigheid, verheugt u zich dan, want onze Heer heeft ons getoond dat dit de manier is waarop we zien of we op de juiste weg zijn.
God zegent jullie!
Met dank aan: bisschop Sergio Corrêa