escolhido-706x432De Almachtige God is de Enige HEER: Omnipresent (Alomtegenwoordig), Omnipotent (Almachtig) en Omniscient (Alwetend). In Zijn Eeuwige conditie als HEER, heeft Hij alleen de autoriteit om Zijn dienaren uit te kiezen.
Het is duidelijk dat het criterium voor Zijn keuze te maken heeft met degenen die rechtvaardig zijn of, ten minste, in rechtvaardigheid willen leven.

“Daarna zeide de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht” (Genesis 7:1).

Te midden van een volk dat corrupt was qua normen en waarden en geestelijkheid, vond de HEER een rechtvaardige man: Noach.
De uitverkorenen zijn de rechtvaardigen of, ten minste, degenen die de vereiste condities bijeenbrengen om gerechtvaardigd te worden. Hoevelen hebben wel niet geleefd te midden van de zonde die zij haten? En hoevelen verlangen ernaar om in rechtvaardigheid en integriteit te leven, maar zij kunnen de kracht niet bijeenbrengen om de zonde te verlaten?
De zonde laat niemand met vrede leven. Het is onmogelijk om in de zonde te leven en vrede te hebben. De Geest van God is de Geest van Vrede.
Hoe kan men een uitverkorene worden om God te dienen, als men nog een slaaf van de zonde is?
Echter, ook al is men een slaaf van de zonde, als er honger of dorst is om rechtvaardig te worden, dan kiest de HEER die persoon en geeft hem het geloof dat hem rechtvaardigt, zodat hij Hem kan dienen (zie Matteüs 5:6).
Noach werd uitverkoren omdat hij een rechtvaardige man was. De mensen van zijn tijdperk echter waren een volk van complete chaos. De geestelijke en morele corruptie werd telkens erger, zonder enige vooruitzicht op verbetering. Noach en zijn familie waren de enige mensen die uitverkoren werden om in de ark van de behoudenis te stappen. Ook de dieren van elke soort werden apart gezet. Het is interessant dat Noach niet de dieren hoefde uit te kiezen, ze op te jagen en naar de ark te brengen. God Zelf koos ze uit en leidde hen, twee aan twee naar de ark. Alle anderen stierven tezamen met het menselijk ras.
Vanuit mijn oogpunt is de Heilige Geest nog steeds mensen die de zonde haten aan het “bestempelen” en uitkiezen; mensen die de zonde willen verlaten maar daartoe niet in staat zijn geweest; mensen die, als blinden, in religies op zoek zijn naar de behoudenis.
Berg Sinai maakte een onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddelozen; tussen degenen die verlangden naar rechtvaardigheid en degenen die genoten van de onrechtvaardigheid…
Bisschop Edir Macedo