plantOveral ter wereld is het verkrijgen van dingen die waardevol zijn, voor consumptie dienen, goederen of diensten onderworpen aan de uitwisseling van munt- of papiergeld voor die desbetreffende goederen.
Overal werkt het zo en niemand klaagt over deze regel.
De mensen kunnen misschien klagen over het feit dat zij geen geld hebben, maar niet dat zij geld moeten gebruiken om te ruilen voor consumptiegoederen.
In Gods Koninkrijk, het onzichtbare Koninkrijk van de Almachtige op aarde, is het niet anders.
Een ieder van Zijn Beloftes is onderworpen aan een prijs of een bepaalde waarde.
Het oogt misschien moeilijk om dit feit te accepteren, maar als wij goed de Heilige Geschriften bekijken, dan is er niet één belofte bij wie deze regel niet wordt toegepast.
Kijk maar:
Tegen de kinderen van Israël zei de HEER:
Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de HERE, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde” (Deuteronomium 28:1).
Tegen Zijn discipelen zei de Here Jezus:
Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen” (Johannes 14:23).
Observeer alstublieft de voorwaarden die door de HEER ingesteld werden om Zijn Beloftes vervuld te doen worden.
Als u aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, dan zal de HERE, uw God, u verheffen boven alle volken van de aarde.
Als iemand van Mij houdt, dan zal hij Mijn Woord gehoorzamen en Mijn Vader en Ik zullen in hem wonen.
Met andere woorden: alle Goddelijke beloftes hebben een prijs. De prijs is geloof.
“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt”;
“Veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden”;
“Laat los en gij zult losgelaten worden”;
“Geeft en u zal gegeven worden…”

In wat voor een mate?
“…een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden” (Lucas 6:37-38).
Niemand hoeft hoogbegaafd te zijn om te begrijpen dat deze, en alle andere Goddelijke beloftes, een prijs hebben wiens munteenheid geloof heet.
Geloof vereist de gehoorzaamheid of het praktiseren van het Woord van God.
Wanneer de HEER ons uitnodigt om zonder geld te kopen,
“O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk” (Jesaja 55:1).
Dan is het geloof in Zijn Woord de prijs die Hij vereist .
Het geloof in Zijn Woord houdt het vertrouwen in Zijn Heilige Persoon in.
Het geloof is dus de munteenheid die uitgewisseld wordt voor het verkrijgen van alle antwoorden van God.
Inclusief de Behoudenis van de ziel, Hij zei immers: “mijn rechtvaardige zal uit geloof leven…” (Hebreeën 10:38).
Bisschop Edir Macedo