Rechtvaardigheid, Geloof en Liefde – II
“…maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” (Habakuk 2:4) NBG ’51.
“…Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof gelijk geschreven staat: de rechtvaardige zal uit geloof leven” (Romeinen 1:17) NBG ’51.
“En dat door de wet niemand voor God rechtvaardig wordt, is duidelijk; immers de rechtvaardige zal uit geloof leven” (Galaten3:11) NBG ’51.
“… en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen” (Hebreeën 10:38) NBG ’51.
Deze heilige verzen wijzen, op een duidelijke en definitieve manier, dat de rechtvaardigheid van God gebaseerd is op het geloof. Dit wil zeggen dat er geen vergeving, behoudenis, vervulling van de Hemelse Beloftes, kortom, er is niets zonder de actie van een offerend geloof.
Volgens de Wet van God hebben allen gezondigd, zondigen allen en zullen allen zondigen. Met uitzondering van de onschuldige kinderen, die het besef van goed en kwaad nog niet weten te onderscheiden. “Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12) NBG ’51.
Hierdoor is het onmogelijk om iets van God te ontvangen zonder de manifestatie van het praktische geloof. Het is anders dan de wet van de mensen, die bewijzen vereist die iemand schuldig of onschuldig maken. Oftewel, allen zijn onschuldig tot het tegenovergestelde bewezen is. Als de beschuldiging moord luidt, dan dient er bewijs te zijn dat de beklaagde een moord heeft gepleegd: als diefstal de aanklacht is, dan dient er bewijs van diefstal te zijn; als hij welke wet dan ook heeft overtreden, dan dienen er concrete bewijzen te zijn dat hij de wet heeft overtreden.
In het Koninkrijk van God zijn allen schuldig en veroordeeld, ongeacht of ze iets fouts hebben begaan of niet. De Adamische aard laat niet toe dat iemand, voor de Rechtvaardigheid van God, behouden wordt of onschuldig is. “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23) NBG ’51.
Hoe kan men de menselijke zonde wegwissen voor de Rechtvaardigheid van God? Wie kan als advocaat dienen voor de zondaar? Wat voor argumenten kunnen er gevoerd worden om zijn onschuld te bewijzen?
Voor God, de Rechtvaardige Rechter, is er geen advocaat noch bewijzen om geen enkele zondaar onschuldig te maken. Allen hebben gezondigd. Op de één of andere manier, hebben allen gezondigd. Zij het op een bewuste manier of niet, in gedachtes, handelingen, woorden, gebaren of gevoelens. Allen hebben gezondigd en hebben gebrek aan de genade van God.
Hier komt het geloof in de Here Jezus Christus precies van pas! Niet het theoretische geloof, zoals: “Ik geloof in God”, of “Ik geloof in de Heilige Drie-Eenheid”. Nee! Duizendmaal nee! Dit soort geloof functioneert niet. Als het zou functioneren, dan zou de christelijke wereld een wonder zijn. De Zoon van God moest van Zichzelf een mens maken, als een mens leven, Zich onderwerpen aan de grenzen van een mens, Zijn vlees gedurende Zijn gehele leven offeren en, desondanks, als een vervloekte zondaar sterven zonder iets foute gedaan te hebben, niet eens iets kleins.
Het virus van de zonde van Zijn moeder had Hem niet besmet, omdat het DNA van de Almachtige sterker was. Hij zorgde voor de behoudenis van allen die een opofferend geloof hebben. Zijn geloof en Zijn liefde deden Hem offeren. Op dezelfde manier zijn wij, in tegengestelde richting, verplicht om het offerende geloof en liefde aan Hem te tonen, zodat Hij ons zal redden. Anders is er geen behoudenis.
De boodschap dat het genoeg is dat de persoon Jezus accepteert om hem te redden is pure onzin. Die boodschap verbreedt de deur die leidt naar de hel. Vandaar dat er zoveel bezeten christenen zijn.