altar165“Daarop zond hij tot hem een overste over vijftig met zijn vijftigtal. En deze klom tot hem op – want zie, hij zat op een bergtop – en sprak tot hem: Man Gods, de koning beveelt: daal af! Toen antwoordde Elia en sprak tot de overste over vijftig: Indien ik dan een man Gods ben, laat er dan vuur van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. Toen daalde vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal” (2 Koniningen 1:9-10) NBG ’51.
Terwijl wij over de passage peinzen, kunnen we opmerken dat wij, zolang wij op de bergtop zitten, UIT HET BEREIK VAN DE DUIVEL ZIJN, wij worden onaantastbaar. Bovendien gebeurt alles wat wij vaststellen.
Dit wetende, zal de duivel zeker aan de dienaar van God hetzelfde suggereren als wat hij aan Elia suggereerde ,”Daal af”. Zodra de persoon beslist om af te dalen van de bergtop, dat wil zeggen, om zijn leven van het Altaar te verwijderen, dan is hij volkomen overgeleverd aan de genade van de duivel. Het is belangrijk om op te merken dat uw leven van het Altaar te verwijderen niet per sé hoeft te betekenen dat u de Kerk verlaat. Het betekent dat u stopt om te offeren.
Hoeveel mensen zijn er in de Kerk, die zogenaamd God dienen; terwijl de duivel in feite over hun heen loopt?
Hij zei: “Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen… Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien” (Psalm 91:1,16) NBG ’51.
Zou de schuilplaats van de Allerhoogste niet het Altaar zijn, waar degenen die erop leven niet aangeraakt kunnen worden door het kwaad? Is er niet een vergelijking tussen deze plaats en Berg Hermon aangezien God de zegen (een langdurig leven) en leven tot in eeuwigheid (de Behoudenis) op beide plaatsen belooft?
Met dank aan: Sandro Silveira – Paraguay