messages-insideToen Hij opgehouden had met spreken, zeide Hij tot Simon: Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen.
En Simon antwoordde en zeide: Meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen, en hun netten dreigden te scheuren. En zij wenkten hun makkers in het andere schip, dat zij hen zouden komen helpen. En dezen kwamen en zij vulden beide schepen, tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide: Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Here.
Want verbazing had hem en allen, die bij hem waren, aangegrepen over de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden; evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen. En zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden Hem” (Lucas 5:4-11).

Petrus had nog nooit zo’n groot aantal vissen gevangen, zoals hij op die dag had gedaan. Het was een fantastisch geestelijk wonder dat plaats had gevonden.
Terwijl Petrus zag dat de netten aan het scheuren waren onder het gewicht van al die vissen, knielde hij neer en erkende dat hij een zondaar was. Normaal gesproken wordt er niet zoveel nadruk gelegd op dit gedeelte, maar hoe vaak vergeten wij dat wij zondaars zijn? Hoe vaak vergeten wij om om vergeving te vragen voor zondes die wij bewust en onbewust hebben begaan? Wij dienen nederig te zijn. Wij zijn allen zondaars.
Petrus was tot dan toe een zakenman. Op die dag bereikte hij een financieel hoogtepunt zoals nooit van te voren! Jezus vroeg hem om dat alles achter te laten en Hem te volgen, en Petrus gaf onmiddellijk gehoor aan Zijn roeping.
Hoevelen van ons zijn in staat om dat te doen, alles achter te laten en de grootste nadruk op Jezus te leggen?
Petrus dacht niet over iets anders na; hij maakte Jezus belangrijker dan alles en iedereen. Jezus werd zijn alles. Dat is wat het betekent om te leven door het geloof.
God zegene u.
Met dank aan: bisschop Randal Brito