165_11ºdia“Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken” (Jesaja 56:7)
Tijdens de inauguratie van de Tempel, zei Salomon een van de langste en mooiste gebeden die in de Heilige Geschriften staan geschreven. Hij prees God voor Zijn trouwheid in het behouden van Zijn verbond en de genade voor hen die eerlijk zijn tegen Hem en Zijn wetten en geboden bewaren. Hij erkende dat niet eens het universum, in al haar grootheid en volheid, genoeg zou zijn om de glorie van de Heer te bevatten, des te minder de Tempel die hij bouwde.
Dit is makkelijk om te begrijpen: een structuur, ongeacht hoe wonderbaarlijk het moge zijn, zal nooit groter zijn dan degene die hem heeft gecreëerd. De wetenschap beschrijft het universum als oneindig, maar men kan niet precies uitleggen hoe het zich blijft uitbreiden. De waarheid is dat alleen de Schepper van al het zichtbare en onzichtbare werkelijk ONEINDIG is! De hemel is de troon van de Almachtige, maar Hij woont bij degenen die een verbrijzelde en nederige geest hebben (zie Jesaja 57:15).
De bedoeling van de Eeuwige is altijd geweest om bij Zijn volk te wonen, om te leven onder hen en om door hun verheerlijkt te worden. Toen de Here Jezus naar deze wereld kwam, was het God zelf die op fysieke wijze kwam om bij Zijn volk te wonen. Daarom werd Hij God Emmanuel genoemd, wat betekent, “God is met ons”.
Hij ging de Tempel binnen en zei: “Mijn huis zal een bedehuis heten…” (Matteus 21.13).
De Here Jezus eerde die Heilige Plaats en liet niet toe dat het ontheiligd werd. Daar stond het Altaar van het Offer, dat de Here Jezus zelf representeerde. Salomo noemde het Altaar in zijn gebed. Hij vroeg God om een ieder die tot de Tempel bad te beantwoorden. Zelfs buitenlanders, die niet tot de natie van Israël behoorden, zouden hun gebeden beantwoord krijgen als zij vurig tot het Huis van Gebed zouden bidden.
De Tempel was in feite het Altaar van God op Aarde. Dit was een plaats waar offers, die de grootste uiting van geloof representeerden, werden gebracht en door Hem geaccepteerd werden.
De zekerheid van Gods antwoord op elke situatie, gevaar of calamiteit waar Israel doorheen ging kwam hier vandaan. Op deze plaats zouden zij getuigen zijn van bevrijding en bescherming. Om deze reden verzamelde koning Josafat geheel Juda in het Huis van de Heer om hulp te vragen, toen hij in gevaar was vanwege een groot leger dat hem bedreigde (zie 2 Kronieken 20:9).
De Tempel was zo heilig dat God Zelf zei dat Zijn naam daar voor eeuwig zal zijn (2 Kronieken 7:16). Als wij de eigenaar van een terrein willen zijn, dan zou onze naam in de eigendomsakte moeten staan. Dus, door Zijn naam in de Tempel te plaatsen, nam de Here God het aan als Zijn heiligdom op Aarde. Dit toont hoe blij Hij was om deze woonplaats te hebben als een Plaats van lofprijzing en aanbidding van Zijn Naam.
Het is geweldig om te weten dat deze wonderbaarlijke Plaats niet beperkt was tot de natie van Israel. In plaats daarvan, was het open voor alle naties van de Aarde. De Almachtige God wil verheerlijkt worden door alle mensen en naties van deze wereld. Zijn glorie is niet beperkt tot één natie, maar tot een ieder die Hem met geheel zijn hart aanroept.
Wij hebben overal aangekondigd, inclusief bij de autoriteiten van ons land, dat de Tempel die wij zullen inwijden, open zal zijn voor alle naties van de wereld. Iedereen, ongeacht cultuur, etniciteit, religie of sociale klasse, mag dit Huis van Gebed betreden, de God van Abraham, Isaak en Israel zoeken, gered en gezegend worden door Hem. De glorie van de Allerhoogste zal gezien worden in deze Plaats en iedereen zal Hem kennen en Zijn grootheid en majesteit zien.
Ik denk dat wat er staat te gebeuren zo buitengewoon is, dat ons verstand het nog niet compleet heeft kunnen bevatten. Deze passage zal vervuld worden:
“Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben” (1 Korintiers 2:9).
Met dank aan: bisschop Domingos Siqueira