morte_165Onder alle bomen in het hof van Eden waren er twee bomen die opmerkelijk waren: De boom van de kennis van goed en kwaad en de Boom des Levens. De ene boom bracht de dood met zich mee voor degene die van zijn vrucht zou eten, de andere boom bracht het eeuwige leven met zich mee. Zoals wij weten, werd de eerste boom in het hof geplaatst zodat de mens God met liefde en vrijheid zou aanbidden, niet omdat hij geen andere keus had. Het was een test, zodat de mens zijn vrije keuze, die de Almachtige hem had geboden, zou gebruiken. De Boom des Levens toonde het verlangen van de Schepper dat de mens, die in Zijn beeld en gelijkenis werd gemaakt, niet onderworpen zou zijn aan de dood, die door de zonde werd voortgebracht.
Toen de mens zondigde, zond God hem weg van het hof en plaatste hij engelen om de weg naar de Boom des Levens te beschermen, zodat de mens er niet van zou eten en eeuwig zou leven (zie Genesis 3:22-24).
De grootste angst van de mens is dat hij weet dat hij op een dag zal sterven, daarom zei satan tegen God dat hij alles wat hij heeft zal geven om zijn leven te redden. De wetenschappers werken hard om een behandeling te vinden zodat de levensduur verlengt kan worden. Sinds de oudheid hebben de mensen altijd gezocht naar de onsterfelijkheid. Allen dromen en hebben het doel om eeuwig te leven.
Terwijl de wetenschappers strijden om het geheim van de onsterfelijkheid te ontdekken, heeft de Here Jezus de formule al geopenbaard aan degenen die eeuwig willen leven!
Hij zei: “Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven” (Johannes 6:58).
Dat wil zeggen dat, toen de Here Jezus Zijn Vlees en Bloed overgaf, Hij ons het voedsel gaf dat het eeuwige leven garandeerde. Dit is de énige manier voor de mens om eeuwig te kunnen leven. Dit is heel glorieus, omdat de mens de toegang tot de Boom des Levens, die zich in het hof bevond, had verloren, maar onze Heer biedt allen die in Hem geloven aan om van Hem te eten en zodoende het recht tot de eeuwigheid te hebben.
Met dank aan: bisschop Domingos Siqueira