“De HERE der heerscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zó zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen” (Jesaja 14:24) NBG ’51.
God zwoer.
Het is moeilijk om te begrijpen waarom God zou zweren.
Zou het nodig zijn?
Is Zijn Woord niet voldoende?
Waarom zwoer Hij?
We zien in de Bijbel verschillende verwijzingen waarbij God zwoer.
Hij zwoer om het Beloofde Land aan Abraham, Isaak en Jakob te geven (zie Exodus 6:8);
Hij zwoer dat de opstandige Israëlieten het Beloofde Land niet zouden ingaan (zie Numeri 14:30);
Hij zwoer dat het huis van Eli nooit vrij zou zijn van de ongerechtigheid (zie 1 Samuël 3:14);
Hij zwoer David dat zijn nageslacht voor eeuwig zijn opvolger zou zijn op zijn troon (Psalmen 132:11).
Hier registreert de profeet nog een eed.
Ik geloof dat het nog een recept is voor veroveringen.
Sterk geconcentreerd zijn op een doel;
Vastberadenheid en zekerheid dat het, in de Naam van de Here Jezus Christus, gerealiseerd zal worden.
Zoals ik denk, zo zal het zijn.
Ik denk dat Hij zwoer om de weg van het bovennatuurlijke geloof te tonen.
Positieve gedachtes, positieve woorden en een innerlijke overtuiging van succes.
Met andere woorden leert Jezus ook de formule van het praktische geloof: “Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze” (Matteüs 5:37) NBG ’51.
Dit soort gedrag vergelijkt het karakter van de kinderen van God met die van hun eeuwige Vader.