Gedwongen door de omstandigheden, verruilde Esau zijn recht van de eerstgeborene en prins – om zijn vader, Isaak, te vervangen – voor een beetje brood en een linzengerecht. Hij vertrouwde op zijn kracht en jachtvaardigheden. En omdat hij Gods geschenk niet waardeerde, werden hij en zijn nakomelingen vervloekt.
Gedwongen door de omstandigheden, drong Sara bij haar man Abraham aan om met haar slavin te slapen, zodat zij een zoon voor hen kon baren, wat normaal was in die tijd. Later, nadat zij voortdurend vernederd werd, moest Sara haar slavin samen met haar zoon Ismaël wegsturen. De Arabische stammen – de vijanden van Israël – ontstonden door hem. Ze zijn rijk qua rijkdom, maar arm qua kennis over de God van Israël.
Gedwongen door de omstandigheden, was Saul ongehoorzaam aan de Heer en zondigde door brandoffers te offeren. “Toen zeide Samuël tot Saul: “Gij hebt dwaas gehandeld; gij hebt niet in acht genomen het gebod van de Here, uw God, dat Hij u geboden heeft, anders zou de Here uw koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De Here heeft Zich een man uitgezocht naar zijn hart en de Here heeft hem tot een vorst over zijn volk aangesteld, omdat gij niet in acht genomen hebt wat de Here u geboden had” (1 Samuel 13:13-14) NBG ’51.
Gedwongen door de omstandigheden, “Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: ” Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen” (Lucas 10:40-42) NBG ’51.
Gedwongen door de omstandigheden, accepteerde Judas Iskariot het aanbod van de overpriesters en de oudsten en verraadde Jezus voor dertig zilverlingen en hing zichzelf op (zie Matteüs 27:5).
Gedwongen door de omstandigheden, hielden Ananias en Saffira een deel van de opbrengst van de verkoop van hun bezit, wat zij aan de kerk zouden doneren, achter. Beiden stierven op dezelfde dag, omdat zij de Heilige Geest probeerden te bedriegen (zie Handelingen 5:1).
U zou uzelf moeten afvragen:
Welke omstandigheden hebben me gedwongen om tegen mijn geloof, vrede en principes in te gaan, waardoor ik mijn Heer en Redder Jezus Christus verlaten heb?
Familie? ……………………Geld?
Huwelijk? ………………… Sociaal leven?
Liefdesleven? ……………Amusement?
Sex? ……………………….. .Succes?
Roem? ………………………Vriendschap?
Antwoord uzelf: Is het de moeite waard?