luz-706x432Het universum en alles wat zich erin bevindt zijn vruchten van de autoriteit van God, door middel van Zijn Woord:

En God zeide: Er zij licht; en er was licht (Genesis 1:3).

De simpelste, doch meest complexe creatie van God, is zonder twijfel de mensheid. Hij schiep ons immers zoals Hij is, naar Zijn evenbeeld en gelijkenis. Echter, deze gelijkenis ligt niet in het uiterlijk, maar in de kenmerken en Zijn karaktereigenschappen, oftewel, we erven ook Zijn Autoriteit! (zie Genesis 1:26)
De autoriteit is een van de hoofdkaraktereigenschappen van God, het is de praktijk van Zijn karakter, want wat Hij zegt, gebeurt.
In het begin waren er alleen Adam en Eva. Het stel had alle autoriteit en heerschappij in hun handen om te zorgen voor de Hof van Eden, en zo te kunnen genieten van alles wat daar was, oftewel de perfecte omgeving. De heerschappij was in hun handen en God zorgde ervoor dat dit zo was, totdat hun ongehoorzaamheid leidde tot wanorde, de zonde opende de deuren voor de menselijke zwakte en de autoriteit werd overhandigd aan de duivel.
Toen Adam en Eva zondigden, gaven zij de autoriteit en heerschappij die zij van God Zelf hadden ontvangen, aan de duivel. De mensheid blijft zich overgeven aan de werken van het kwaad, en het feit dat zij de zonde, oftewel de ongehoorzaamheid, blijven praktiseren, annuleert de autoriteit ook, waardoor de heerschappij verloren ging.
De enige manier om de autoriteit te redden en de heerschappij opnieuw in bezit te nemen, is de gehoorzaamheid aan het Woord van God.

Door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (Kolossenzen 2:14-15).

Ontwapenen is een militaire term dat vaak gebruikt wordt in het Oude Testament, het representeert de actie van het in bezit nemen van goederen en alles wat aan de vijand behoort, nadat hij wordt verslagen. Dus, wat had de duivel in bezit genomen, dat door de Here Jezus werd teruggenomen? De autoriteit die hij Adam en Eva had ontnomen, en Hij keerde terug naar zijn discipelen, zeggende:

“Zie, Ik heb u macht (autoriteit) gegeven…” (Lucas 10:19).

Autoriteit over de pijn, het leed, de armoede, problemen en welke actie dan ook van de duivel en zijn demonen.
Wij nemen de autoriteit die ons werd gegeven opnieuw in bezit, want de gehoorzaamheid aan het Woord van God in het leven van degenen die geloven, is het hoogste gezag.
Met dank aan: bisschop Marcello Brayner