sol1Als religie ook maar een beetje te maken had met het geloof dat van God komt, dan zou deze wereld een fantastische plaats zijn.
Het geloof dat van God komt is Bijbels.
Het is leven.
Een persoonlijke openbaring van de Geest van God aan elke nederige van geest.
Een levend teken van het bestaan van de Almachtige God in het binnenste van de nederige persoon.
Het is de Macht van de Geest in zijn binnenste.
Geloof is het communicatiekanaal tussen de Geest van God en de menselijke geest.
Daarom ziet het het onzichtbare en geloof het in het onmogelijke.
Het overwint twijfels, traumas en complexen.
Het denkt na en verwacht de oneindige en eeuwige rijkdommen in een nabije toekomst.
“Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter, maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding” (Hebreeën 11:24-26).
Zoals alle hemelse lichamen zich voeden met het Woord van de Schepper, wordt deze wonderbaarlijke kracht van het geloof in God ook gevoed door Zijn Woord.
Wie is door zijn vijanden verslagen toen hij zijn geloof gebruikte?
“Door het geloof is Rachab, de hoer, niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen.
En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken, als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuël en de profeten, die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen”
(Hebreeën 11:31-34).
Wie over de gedachten van de Eeuwige nadenkt leeft voor eeuwig door het geloof en voor het geloof.
De Here Jezus Christus, de Auteur en Voleinder van het geloof, zei:
“Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben” (Johannes 17:14).
De wereldbeker is voor degene die van de wereld is. Niet voor degene die al voor de wereld gestorven is!
Bisschop Edir Macedo