logoBdsVastEr is geen twijfel dat het Bijbelse geloof bovennatuurlijk, intelligent, dapper en, boven alles, onverschrokken is.
Het is één van de dingen van de Geest van God.
Het is een teken van God in het leven van degenen die geloven.
Voor degenen die niet geloven is het dwaasheid.
Dwaasheid omdat degenen die niet geloven zich steunen op de wijsheid van deze wereld.
Het geloof is ook een openbaring van de Geest.
“Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U” (Lucas 10:21).
Maar voor degenen die geloven is het de Macht van God.
De zogenaamde “de wijzen van deze wereld”, begrijpen dit niet.
Noch zouden zij het kunnen.
“Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is” (1 Korintiërs 2:14).
Aangezien het geloof de Geest is van het Woord van God, wordt het alleen geopenbaard aan de “kinderkens”, oftewel, de nederigen van geest (zie matteüs 5:3).
De 40 dagen van de Vasten van Jezus, bijvoorbeeld is een duidelijke uiting van dit geloof.
Hoe zou men kunnen begrijpen dat men zich, gedurende deze 40 dagen, onthoudt van seculiere informatie, vooral in een tijd waarin de Wereldcup bezig is?
Hoe zou men kunnen weigeren om te drinken van de geest van de belangrijkste sportcompetitie van de wereld?
Alleen als men zou drinken van Iets dat oneindig maal Groter is.
En dat is het ook.
Drinken van de Geest van God.
NB: deze vasten kan gedeeltelijk gedaan worden door degenen die, vanwege hun werk of studie, verplicht zijn om toegang tot informatie te hebben.
Periode van de Vasten van Jezus: 10 juni t/m 20 juli.
Het voorstel van de Vasten is niet verplicht. In plaats daarvan dient het spontaan en met blijdschap in het hart gehouden worden.
Het dient voor degenen die dorst hebben naar een persoonlijke ontmoeting met de Levende God.
Waarom dien ik deel te nemen aan deze 40 dagen vasten?
Om de zegel van de Heilige Geest te ontvangen.
Dat God u in overvloed zegene.