timthumb.phpVoordat de eerste zonde werd gepleegd bestonden geloof, tiendes en offerandes niet.
Ze waren onnodig, omdat de relatie tussen de Schepper en de mens op de relatie tussen de Schepper en de engelen leek. Met andere woorden, er was geen Toegangsdeur nodig om in de aanwezigheid van de Almachtige te komen.
Adam en Eva hadden geen beperkingen om in de aanwezigheid van de Almachtige te komen.
Vanaf het moment dat de zonde ontstond begon de Heer regels in te stellen zodat de mens in Zijn aanwezigheid kon treden. Hoe kan de onreine immers in de aanwezigheid van de Heilige der heiligen komen?
De eerste Goddelijke actie, na het ontstaan van de zonde, was om een dier te offeren,
Zodoende werd de dood noodgedwongen een onderdeel van de creatie;
De dood stelde het offer voor de zonde in;
Het offer stelde het geloof in.
Het dier dat geofferd werd door de Here God was een profetie voor het offer van Zijn Zoon Jezus;
Zoals de vacht van het dier de naaktheid van Adam en Eva bedekte, zo elimineert het bloed van Jezus de zondes van degenen die Hem aannemen als Heer en Redder.
Jezus Christus is alleen de Heer van degenen die Hem, in praktijk, dienen.
Tienden oftewel de eerstelingen van de oogst waren een gebruik dat door God ingesteld werd vóórdat de Wet en de Geboden van Mozes bestonden, zodat Gij de trouwheid van Zijn dienaren kon beproeven.
Abraham betaalde de tienden aan Melchisedek (zie Genesis 14:20).
De tienden symboliseren de tiendegevers op het Altaar van God, zoals Jezus ook de Tiende van God symboliseert voor de mensheid.
Jezus was de Énige Zoon van God (de Eniggeborene). Later werd Hij de Eerste Zoon van God (de Eerstgeborene), omdat er door Hem veel andere kinderen door Zijn Geest voortgebracht werden.
Het volk van Israël bijvoorbeeld was de eersteling van God, dat wil zeggen, zij symboliseerden de tiende van God op de wereld.
“Israël was de HERE geheiligd, de eersteling zijner opbrengst…” (Jeremia 2:3).
De eerste zonde bracht de dood voort,
die het geloof vereist om de behoudenis te kunnen bereiken,
die het offer voor de zonder vereist (…zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving Hebreeën 9:22).
dat weer op zijn beurt dagelijkse offer vereist volgens de woorden van Jezus in Lucas 9:23.
“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.”
Wie dus bereid is om zijn ziel te redden, dient door het geloof te leven dat offer, offer en offer vereist.
Bisschop Edir Macedo