mar-706x432De definitie van geweten is: een gevoel of perceptie die de mensheid bezit van hetgeen moreel gezien correct of verkeerd is in individuele handelingen en motieven.
Het geweten is de stille stem van de ziel, die niet gehoord kan worden door andere mensen. Al zou een geliefde zijn oor op ons hoofd zetten, dan nog zou de persoon het geweten niet kunnen horen. Maar wanneer de stem van het geweten getuige is van een verkeerde actie die wij hebben ondernomen, dan schreeuwt het, kwelt het, laat het ons niet slapen en maakt het ons hoofd zwaar.
Jezus, onze Heer, beriep zich op die stem toen een vrouw werd veroordeeld tot de dood. Voordat de Farizeeërs haar stenigden, stenigde Jezus het geweten van een ieder van hun, met Zijn woorden, zeggende:

“Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. […] Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden” (Johannes 8:7 en 9).

Er zijn in de Universele Kerk mensen die twijfelen aan de prediking van het teruggeven van de tienden aan God. De tienden werd echter al duizenden jaren geleden voor het eerst gepresenteerd door Abraham. De Heilige Geest inspireerde hem door middel van de stem van zijn geweten, om de tiende terug te geven. Toen hij de rijkdom voor zich zag uitgestald, werd hij er onmiddellijk onrustig door, omdat hij begreep dat 10% van alles wat voor zijn ogen lag, niet aan hem toebehoorde, maar wel aan de Heer. Niemand verplichtte hem om dit te doen, maar hij was gevoelig voor de Stem van God.
Wanneer de persoon zich bezorgd maakt om God te behagen, wordt hij gevoelig voor Zijn stem, en het geweten is fundamenteel in dit proces. Het wordt een bondgenoot van God waardoor Hij kan tonen wanneer onze acties correct of verkeerd zijn voor Hem.
In de Universele Kerk hebben wij geen controle over de leden of iets te zeggen over de maand, dag en het uur waarop zij hun inkomsten ontvangen. De Heilige Geest maakt er echter Zijn verantwoordelijkheid van om degenen die gevoelig zijn voor de Stem van God, hun financiën niet aan te raken, zonder eerst terug te geven wat aan de Heer behoort. Dit is een van de grote beproevingen van het Werk dat aan Hem behoort.
De bekeerde persoon kan niet slapen wanneer hij gefaald heeft in het teruggeven van de tiende aan de Heer, omdat hij rein wil zijn tegenover God en zijn geweten, dat een getuige is van zijn acties.
Er staat immers geschreven:

“Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u” (2 Korinthiërs 1:12).

Mijn vrienden, onze grootste glorie is om rein te zijn tegenover God door ons schone geweten. Zo zijn wij klaar om wat er ook op onze weg komt, te confronteren:

“…met geloof en met een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden” (1 Timoteüs 1:19).

Helaas zijn er velen niet meer onder ons, omdat zij opnieuw zijn gezonken in de modder van deze wereld.
Dat God genade heeft met een ieder van hen, en ook met ons.
Met dank aan: bisschop Sergio Correêa