Hoor wat de Geest zegt tot de discipelen:                                                                  tomb-706x410
“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).
De reden voor de uitstorting van de Heilige Geest is om de volgelingen van de Here Jezus te transformeren in levende getuigen van Zijn opwekking.
Het is voor een persoon alleen mogelijk om als getuige te kunnen dienen van Iemand die stierf en opgewekt werd, maar Zich fysiek gesproken niet meer onder ons bevindt, wanneer hij Zijn Geest “ontvangt” of door Hem “wordt ingelijfd”.
De Geest van de Here Jezus “lijft” Zijn discipelen “in” zodat zij niet alleen opgewekt zullen worden, maar om over de opwekking van Zijn Zoon te getuigen en het te bewijzen door onweerlegbare bewijzen.
“God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht” (1 Korintiërs 6:14).
“Immers, wij weten, dat Hij, die de Here Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u vóór Zich stellen” (2 Korintiërs 4:14).
Wanneer hij eenmaal ingelijfd is door de Geest van Jezus, wordt het verstand, het karakter en het parfum van de discipel duidelijk vergeleken met het verstand, het karakter en het parfum van de Here Jezus die Hij toonde tijdens Zijn aardse ministerie.
In de praktijk houdt dat het volgende in:
De boosdoeners (moordenaars, criminelen enz.) vergeven, zoals Jezus deed ten opzicht van degenen die Hem bespotten bij Golgotha (Lucas 23:33-34).
Niet beoordelen of veroordelen, maar altijd vergeven (Lucas 6:37).
Geen weerstand te bieden aan de slechte persoon; en bij elke klap in het gezicht, de andere wang toekeren (Matteüs 5:39).
De vijanden liefhebben en bidden voor degenen die u vervolgen, want wat voor beloning zal er zijn of wat voor verschil maakt u, als u alleen liefheeft wie u liefhebben? (Matteüs 5:44-46)
Dit zijn een aantal basisprincipes van het Verstand en het Karakter van God.
Iemand zou zelfs kunnen zeggen: Maar dat is onmogelijk! Ik ben een mens, ik ben God niet…
Dat kan wel zijn, maar God zou ons nooit iets vragen dat wij niet kunnen bieden!
Wanneer men door Zijn Geest vervuld wordt, dan kan men niet een ander gedrag hebben dan die van Hem.
Dit ziende, wie zou kunnen twijfelen aan de opwekking van Jezus?
***
Ariane Ferreira
Bisschop, elk dag word ik meer verliefd op het werk van de UKGR. Gelukkig heb ik het voorrecht gehad om geboren te worden in de UKGR familie, de Universele opvoeding te hebben gehad, vol van geloof, leven en principes die mijn karakter hebben gevormd. Mijn verlangen naar een vaderfiguur werd totaal gelest door elke pastor en bisschop die in mijn leven kwam en mij veel dingen leerde. Maar het is nog bevredigender om te zien hoe dit Werk het verschil heeft gemaakt in niet alleen mijn leven, maar in de levens van honderden en duizenden mensen die toe hebben gegeven om het Water van het Leven te ontvangen en ervan te drinken! En de UKGR heeft dit Water geleverd.
Het is echt heel erg mooi om te zien dat, hoewel wij ons hier in Brazilië bevinden en strijden voor alle gebieden van onze levens, er duizenden mannen en vrouwen van GOD zich verspreid over de gehele wereld bevinden om allen te bereiken en hun het Woord van Waarheid en Leven te bieden, zodat het geloof, dat zich sluimerend in hun bevindt, opgewekt wordt en hun verstand opent. Tijdens deze Vasten heb ik elke dag uw blog bezocht (iets dat ik normaal gesproken niet doe) en elke getuigenis die ik lees doet mij er trots op worden dat ik deel uitmaak van dit Werk! Ik was vooral blij over de boodschap van de Maasai. Ik heb de UKGR altijd als mijn geestelijke moeder beschouwd en, hoewel een moeder haar gebreken kan hebben, zal een waar kind, dat uit haar voortkomt, haar nooit willen verruilen voor een ander.
Bisschop, ik dank u voor uw geloof en uw moed om alles en iedereen te confronteren, en dat u ze hebt geconfronteerd, om dit groeiende Werk te kunnen beginnen en behouden. Ik vraag onze God dat Hij u behoudt in dit geloof en deze geest dat zoveel heeft gezegend. Ik heb zoveel voordeel geput uit deze Vasten van Daniël om als nooit tevoren dichter te komen bij mijn HERE Jezus en Hem te behagen in alles.
***
Rafael Salgueiro
Hallo bisschop,
Goedemiddag, dat God u op grote wijze zegene. Ik ben 14 jaar oud en kom al zo’n 3 à 4 jaar naar de kerk. In deze tijd heeft het kwaad mij bedrogen en doen denken dat ik de Heilige Geest had, terwijl dat niet zo was, daaraan denkend word ik nog steeds opstandig. Elke keer dat wij de Heilige Geest zochten op woensdag en zondag verliet ik de kerk leeg, met een leegte in mijn binnenste. Ik was heel sentimenteel. Wanneer mijn moeder mij bestrafte of op mijn kop gaf, dan ging ik naar mijn kamer en huilde. Dat ging jaren zo door.
Toen kwam de Vasten van Daniël. Toen ik eraan deelnam, wist ik niet waarom ik aan deze Vasten deel nam. Op een woensdag, toen ik naar uw radioprogramma luisterde, raakte de Heilige Geest mij aan, ik moest Hem leren kennen en voor eens en voor altijd ontvangen, aangezien ik al die jaren alleen maar in illusies leefde.
Wat een dag!
Op 2 oktober om 12:40u had ik het voorrecht om de Schepper van alle dingen te leren kennen, de God van het verleden, het heden en de toekomst, de Wonderbaarlijke Geest van God. Bisschop, ik wist niet wat ik moest zeggen, hoe ik moest uiten wat er op dat moment met mij gebeurde. Toen zei de Heilige Geest, door middel van u: “Ontvang Hem nu! Hij is helemaal van u!”
Wat een vrede, wat een blijdschap. Ik huilde tranen van blijdschap en vreugde. Ik wist niet of ik moest lachen of huilen. Ik heb niet één woord om te uiten hoe dankbaar ik ben voor Zijn oneindige genade voor mij.
Het is glorieus om te zien hoe een God, beter gezegd, De God die zo groot en oneindig is, in zo’n gebrekkig, zondig en klein wezen als ik kan wonen.
Ik dank God dat Hij u heeft gebruikt om mij te helpen. Elke dag bid ik voor u.
Bisschop van harte bedankt.
Ik zie al een verschil in mij.
Dat God allen zegent!
Bisschop Edir Macedo