offerToen de mens, in het verleden, een antwoord van God wilde of gezuiverd wilde worden van zijn zonden, ging hij naar het Altaar en presenteerde zijn offer, het dier vertegenwoordigde het leven van die persoon. Nadat het dier werd gedood, werd ook zijn de zonde van de offeraar gedood, daarvoor werd het Altaar opgebouwd.
Zou Jezus niet het Altaar van God in deze wereld zijn, zodat allen die tot Hem komen gered en opgebouwd konden worden, en werd Hij later ook niet het Offer van God?
We hebben het voorbeeld van de overspelige vrouw. Haar aanklagers brachten haar tot Jezus, denkende dat Hij, het Altaar, haar ter dood zou veroordelen, maar tot hun verbazing heeft het Altaar haar niet veroordeeld, maar gered.
“En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?” (Johannes 8:3-5).
We hebben gehoord dat er veel mensen zijn die zeggen: “Ik kan niet naar het Altaar gaan, omdat ik in de zonde leef.” Maar het Altaar is voor u als u een nieuw leven wilt beginnen. Het probleem is dat de persoon het verkeerde leven niet wil verlaten en het Altaar de rug toekeert.
“En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!” (Johannes 8:10-11).
Jezus vroeg haar alleen om niet meer te zondigen, dat is het geheim van een nieuw leven, nadat wij besloten hebben om naar het Altaar te gaan met oprechtheid. Wij dienen dus onze acties te veranderen, afzien van het verkeerde leven en de prijs betalen en dat is de zelfverloochening, oftewel, het offer.
“Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij” (Lucas 9:23).
Dit is niet alleen gerelateerd aan de zonde, maar als u ook een gezegend leven wilt, ren dan naar het Altaar, het is de plaats van het antwoord.
Het leven van een ieder die tot Jezus, het Altaar, kwam, zag hun leven veranderen, gezinnen werden hersteld, zieken werden genezen, bezetenen werden bevrijd. Dus wat kan het Altaar, Jezus, niet voor u doen?
Het Altaar van God is voor iedereen die een nieuw leven wil, en de Here Jezus is daar met open armen om u te ontvangen, Hij heeft nooit iemand veracht!
Het maakt niet uit hoe u bent, want het Altaar is voor alle eerlijken van hart, die verlossing willen.
“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Matteüs 11:28).
Het Altaar roept u! Wat houdt u tegen om tot Hem te gaan?
Met dank aan: bisschop Joaquim Peixoto