soldado165Wanneer het brutale geloof gebruikt wordt, is er geen plaats voor verlegenheid of wat voor soort lafhartigheid dan ook. In plaats daarvan is er sprake van lef en zelfs onbeschaamdheid, zo groot is de overtuiging.
Sterker nog, het geloof valt de hel aan, vernietigt de twijfels en legt zijn macht op.
Er is geen manier om weerstand te bieden aan het levende geloof in de Levende God.
De volheid van het leven wordt op uniek wijze tot stand gebracht.
De gevoelens van angst, onzekerheid en zwakheid worden simpelweg geneutraliseerd door een sterkere macht.
Gevoelens zoals: gebrek aan waardigheid, onzuivere geweten of religieuze argumenten, zoals: mijn kruis, karma, beproeving, lot, zuiverende boetedoening, geboren om te lijden, geen hoop voor mij, kortom, alles dat tegen het intelligente geloof ingaat, wordt omvergeworpen door de rechten die men verkrijgt door het geloof in de Beloftes van God.
Tien melaatsen werden genezen. Alleen maar één kwam terug om zijn dankbaarheid te betuigen. Ook al wist Jezus van te voren dat negen van hen ondankbaar zouden zijn, genas Hij hen toch allen.
Die negen melaatsen verdienden het niet. Maar zij werden toch gezegend omdat zij in Hem als Profeet geloofden. En dat was genoeg.
De gelijkenis van de religieuze farizeeër en de zondaar is een ander voorbeeld dat het geloof verdiensten negeert.
“Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de één was een Farizeeër, de ander een tollenaar. De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zó ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden” (Lucas 18:10-14).
De religieuze man gebruikte het domme geloof. Zijn geloof was gebaseerd op religieuze handelingen. Hij verloor.
Terwijl de zondaar zijn geloof in de Goddelijke genade manifesteerde. Hij werd beantwoord.
Dat wil zeggen: wat God betreft gaat het om uw geloof in Zijn Woord. Als er sprake is van manifestatie van geloof in Hem, kan het resultaat zelfs onmiddellijk zijn. Er is geen enkele belemmering of limiet voor de resultaten van het levende geloof in de Levende God.
Het levende geloof doet de verloren tijd terugkeren, de oude persoon een toekomst projecteren en de jongeren visionairs worden…
Het maakt van de ongeletterde huishoudster een succesvolle zakenvrouw te midden van de nationale zakenlui.
Waarom niet?
Het gelooft negeert de menselijke hulpbronnen en maakt elke onmogelijke situatie mogelijk.
Zelfs de dood moet ervoor buigen!
Omdat het de dappere persoon verbindt met God.
Hij wordt een partner van de Almachtige God.
Bisschop Edir Macedo