livro-706x432Na zeventig jaar in ballingschap te hebben geleefd in Babylonië en Perzië, keerde het volk van God terug naar hun land, dat gereduceerd was tot ruïnes. Deze mensen moesten werken om het te herbouwen, vastbesloten dat zij een natie zouden worden dat God nog een keer zou eren. Toen zij zich verzamelden om naar de profeet Ezra te luisteren, las hij met luide stem uit de Schriften, en zij knielden met hun gezicht in het zand, wetende dat er hun iets groots en heiligs te wachten stond. Ze bleven zo van zonsopgang tot het midden van de dag, luisterend naar alles wat er stond geschreven. En toen het gewicht van deze wetten en geboden duidelijk was, huilden zij, want zij merkten op hoe zij God hadden beledigd, dat ze Hem waren vergeten, dat ze tegen de Allerhoogste persoonlijk hadden gezondigd, en dat de zeventig jaren van ballingschap de consequentie waren van hun voorouders, die de Heer ook hadden afgewezen. Zij waren ver van God en wisten dit.
Ezra, Nehemia en de levieten schreeuwden snel tot het volk dat zij moesten stoppen met huilen, omdat het een heilige dag was. Het was een dag om te vieren en niet om te rouwen. Hun tranen dienden getransformeerd te worden in blijdschap. Er werd bevolen dat het volk vertrok, vierde, at van lekkernijen, zoete drankjes dronken en zich verblijdden, want God was Zijn relatie met het volk aan het herstellen! Dus, de mensen droogden hun tranen, gehoorzaamden hetgeen bevolen werd en hielden een groot feest ter ere van de vergeving en genade van God, ter ere van hun vernieuwde relatie met Hem, en zij keken vooruit, naar een gezegende toekomst.
Het is grappig dat wij ons het berouw normaal gesproken voorstellen als iets dat te maken heeft met een lange periode van leed en een lange weg om terug te keren en iemands welgevalligheid waard te zijn. Maar zo werkt de heiligheid van God niet. Soms vereist heiligheid tranen en rouw, en op sommige momenten vereist het viering!
Hoe weten wij wanneer God een van deze reacties vereist? Natuurlijk dient er sprake te zijn van overduidelijk berouw – een diepe schuldgeweten van wat we hebben gedaan en die zonde direct de rug toekeren, vastbesloten om hem nooit meer te zullen herhalen. Want de Bijbel zegt dat het gehuil één nacht kan duren, maar dat de blijdschap in de ochtend komt (zie Psalmen 30).
Heilig berouw vindt niet plaats door zich constant in een staat van een onwaardig gevoel en schaamte te bevinden. Dit doel (heilig berouw) wordt bereikt op het moment dat ons berouw oprecht is. Zodoende heeft God ons schuldgevoel niet meer nodig. Het is de duivel die ons op gretige wijze beschaamt met beschuldigingen, en als wij de veroordelingen van de duivel verwarren met de wil van God, dan zijn we gevangenen in een val van religiositeit. Enkel religieuze geesten gebruiken manipulatie om ons schuldig te doen voelen en dagen-, weken- en maandenlang angstig voor God te zijn. God wil oprecht berouw (niet het valse soort dat nooit de intentie heeft om te veranderen), zodat Hij ons dan direct kan omhelzen met blijdschap en wij weer terug kunnen keren naar een liefdevolle relatie met Hem.
Kijk naar de emoties die u tot actie aanzetten. Was u naar de kerk aan het gaan, vol van schuldgevoel of met blijdschap om in het huis van God te zijn? Bent u bang geweest om de Bijbel te lezen omdat het leek alsof het voor iedereen in vervulling ging, maar niet voor u? Voelde u zich nog slechter nadat u had gebeden omdat u de indruk had dat God niet naar u luisterde? Toonde u berouw na berouw, u smeekt God om vergeving en genade zonder enig gevoel van vrede?
Als dit met u gebeurt, dan is het goede nieuws dat u gehoor heeft gegeven aan leugens, en op dit moment vrij kunt zijn van een last die u nooit had hoeven dragen! Laat niet toe dat iemand – niet eens een pastor – u zegt dat u dient te leven in schaamte wanneer u werkelijk berouw heeft. God richt de nederige op en velt de hoogmoedige. Net zoals u om vergeving vraagt, hetzij voor een grote of kleine zonde, wil God dat u viert, of u nou wel of niet het gevoel heeft dat u het verdient! Houd een geweldige maaltijd met uw familie, zing van blijdschap en kijk naar voren, naar de toekomst die Hij heeft voorbereid voor u, zolang u nederig leeft, in gehoorzaamheid aan Hem. Behandel de dag als heilig, met de blijdschap van Zijn Geest.
“Zij lazen namelijk uit het boek, uit de wet Gods, duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep. En Nehemia – dat is de stadhouder – met de priester-schriftgeleerde Ezra en de Levieten, die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk: Deze dag is voor de Here, uw God, heilig; bedrijft geen rouw en weent niet. Want het gehele volk weende, toen het de woorden der wet hoorde. Voorts zeide hij tot hen: Gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken en zendt aan ieder voor wie niets bereid is, een deel, want deze dag is voor onze Here heilig: weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de Here, die is uw toevlucht.Ook de Levieten brachten het gehele volk tot kalmte door te zeggen: Weest stil, want deze dag is heilig, weest dus niet verdrietig” (Nehemia 8:9-12).
Met dank aan: Bisschop David Higginbotham