bds25novHet leven is afhankelijk van het Altaar
Het Altaar is de enige Plaats ter wereld waar huwelijken worden voltrokken.
Hoe simpel het Altaar ook mag zijn, het is desondanks een vereiste van allen om daar de definitieve vereniging van de bruid en bruidegom te bevestigen.
Omdat het Altaar hetgeen is dat de vereniging bezegelt;
Dat de zegen van de heiliging, aanvaarding, en uiteindelijk, het eeuwige verbond garandeert.
De Here Jezus leert dat het Altaar hetgeen is dat het offer heiligt.
Het huwelijk faalt alleen, wanneer de overgave van de bruid en bruidegom op het Altaar, oftewel het “offer”, niet geldig was en niet door God werd aanvaard, zoals gebeurde met het offer van Kaïn.
Maar wanneer het bruidskoppel hun woord geeft en dat daarna in de praktijk nakomt, dan worden zij door het Altaar geaccepteerd en geheiligd.
Dus, het huwelijk is tot de dood hun scheidt.
In feite wordt de bestemming van het huwelijk verzegeld op het Altaar.
Het hangt af van de bereidwilligheid van beide partijen om de eed op het Altaar te gehoorzamen.
De Geest van God beoordeelt of het offer (het bruidskoppel) het gegeven woord wel of niet zal vervullen.
Zodoende aanvaardt Hij het offer en heiligt Hij de vereniging, of niet.
Hetzelfde geldt met betrekking tot de Behoudenis van de ziel.
Velen hebben zich op het Altaar overgegeven met tranen van spijt.
Spijt wordt niet door het Altaar geaccepteerd.
Het Altaar aanvaardt alleen een oprecht offer (persoon) van berouw.
Dus het Altaar wordt hersteld en er worden aanvaardbare offers geofferd, zoals het offer van Abel.
Hieruit kunnen wij concluderen dat ALLES IN HET LEVEN AFHANGT VAN HETGEEN U OP HET ALTAAR OFFERT.
Bisschop Edir Macedo