Het licht “reist” in rechte lijnen, de duisternis niet. De duisternis bestaat wanneer er een gebrek is aan licht. De Geest van God heeft ons geleerd dat niemand, zonder enige uitzondering, in het Licht kan lopen zonder het bovennatuurlijke geloof. Het tegenovergestelde, wanneer men in de twijfel wandelt dan is dat omdat men zich in de duisternis bevindt.
Mijn God zegt: ” Wie Mij volgt wandelt niet in de duisternis, maar heeft het Licht des levens. In de duisternis is er geen vrijheid; de mensen hebben onzekerheden, angsten, leven met twijfels en zijn nooit tevreden.”
Maar in het Licht wandelen de mensen met zekerheid omdat ze weten waar ze lopen. Ze leven met zekerheid, omdat ze het Licht des levens hebben en zijn gelukkig omdat ze “de Verborgen Schat” in zichzelf hebben. De Here Jezus Christus en Zijn discipelen zijn het licht der wereld. Wie van het Licht is wandelt in oprechtheid, omdat hij in het Licht leeft. En wie in het Licht wandelt, leeft in het geloof en door het geloof, omdat hij op het Licht vertrouwt dat komt door het bovennatuurlijke geloof. Wie niet van het levend geloof is dwaalt rond in de duisternis van de twijfels.
“Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.” (1 Johannes 2:6)
Is het dat allen die zich van Jezus noemen in de oprechtheid van het Licht leven? Of hebben zij alleen maar de kennis van hetgeen zij moeten doen, maar ze doen het niet?
Hoe het ook zij, de Here Jezus bevestigt: “Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der schriftgeleerden en der farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.”
Bisschop Edir Macedo