sacrificio-706x410“En Ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand”.
– Jeremia 3:15

Geloof zonder offer dient alleen maar om illusies te scheppen. Offer is wat het bestaan van het geloof identificeert, toont en bewijst. Zonder offer is het geloof blind.
Hetzelfde geldt met betrekking tot de doop met de Heilige Geest. Wat is het zichtbare bewijs van de doop met de Heilige Geest? Ik weet dat de Heilige Geest aan onze geest bevestigt dat wij kinderen van God zijn. Maar om de persoon te kunnen selecteren voor het Werk van God is het noodzakelijk dat er tekenen zijn dat hij gedoopt werd met de Heilige Geest. En hoe wordt dit bewezen? Alleen wanneer er een zichtbaar bewijs van een levenstransformatie is.
Dit geldt met betrekking tot het geloof. De Heilige Geest maakt, door middel van Jakobus, hetzelfde onderscheid met betrekking tot het blinde geloof en het offerend geloof, toen Hij zei:

“Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken (offers van gehoorzaamheid) gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.
Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken (gehoorzaamheid).
Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens (degene die tegen gezond verstand ingaat), dat het geloof zonder de werken (offers) niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken (gehoorzaamheid) gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde?
Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken (gehoorzaamheid); en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof.
En is niet evenzo Rachab, de hoer, uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heengaan?
Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood”.
– Jakobus 2:14-26

De vers die de aandacht trekt is:
“Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde?”
Met andere woorden: het geloof van Abraham ging gepaard met het offeren van Isaak, zijn zoon. Ik herinner me nog dat Ester en ik samen besloten om onze kinderen te offeren. In plaats van te investeren in een universitaire studie zodat zij zichzelf en de wereld zouden kunnen dienen, kozen wij ervoor om te investeren om hen op te voeden in het offerend geloof, zodat zij de Allerhoogste God zouden dienen. Dit is voor degenen die verloren gaan ongetwijfeld waanzinnig. Maar voor ons die het Abrahamisch geloof leven is dat niet gek! Geen een van hun is naar de universiteit gegaan, ook al hadden wij de conditie om hen naar de beste universiteiten van de wereld te sturen.
Ester en ik praktiseerden dit offerend geloof dat wij van Abraham geleerd hebben. Niemand heeft ons gezegd om dat te doen, alleen de Stem van de Geest van het Geloof.
Het Bijbels geloof heeft dus te maken met het offerend geloof dat door het geloof zelf vereist wordt. Geloof zonder werken is, dat wil zeggen zonder offers, dood, zoals het lichaam zonder de geest ook dood is. Bewijs hiervan is het feit dat de meerderheid van de christenen een leven leiden dat op gebrekkig is op economisch, familiair en, het ergste van alles, geestelijk vlak.
Geen enkel wonder van Jezus werd verricht door een geloof zonder een actie van offer. De blindgeborene in Johannes 9 is hier een voorbeeld van. Jezus kon hem onmiddellijk genezen. Hij deed dat niet, omdat de blinde het hem niet vroeg. Oftewel, hij uitte niet een geloof dat Zijn aandacht trok. Om zijn geloof op te wekken, moest de Heer slijk maken, zijn ogen “vies maken” en hem sturen naar het badwater van Siloam. Als hij niet zou gehoorzamen, zou hij een gebrek aan geloof tonen en niet genezen worden. Zijn gehoorzaamheid dat gepaard ging met offer genas hem.
De essentie van Geloof vereist offer, neem als voorbeeld God Zelf die Zijn Zoon Jezus als offer bracht.
Offer heeft niet te maken met kwantiteit, maar met kwaliteit. Een perfect offer bevat de ziel van de persoon die hem bracht. Allen zijn in staat om het Altaar op te gaan en te offeren. Ook al heeft de persoon allen maar één cent tot zijn beschikking, als dat zijn alles is, dan representeert dat, voor God, zijn ziel. Dat is het perfecte offer dat God vereist.
Als er geen perfect offer is, dan neemt het Altaar het niet aan en, daardoor, biedt het geen resultaat aan de persoon die offerde.
Bisschop Edir Macedo