kruisBds01“Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees…” (Hebreeën 10:19-20).
Toen ik met een groep Joden sprak over de Tempel, stelde iemand mij de volgende vraag:
“Bisschop, in het verleden had alleen de hogepriester toegang tot de meest heilige plaats van de Tempel, het Heilige der Heiligen, en daarvoor moest hij zich gedurende het hele jaar toewijden en zuiveren, anders zou hij sterven als hij door het voorhangsel heen ging. Is er, in het geval van deze Tempel, ook een Heilige der Heiligen aanwezig? Kan een ieder daar naar binnen gaan?”
Ik vond dit een hele interessante vraag, omdat ik zodoende over het priesterschap van de Here Jezus kon praten.
Dit is zeer diepzinnig, omdat de belangrijkste functie van de priesters was, om offers voor zichzelf en voor het volk te brengen.
Het detail is dat ze offers brachten, maar ze waren niet het offer zelf, zoals onze Here Jezus dat was. Hij, als Hogepriester, ging het Heilige der Heiligen binnen en bood Zichzelf als een uniek en perfect Offer aan, om definitief onze schuld te betalen en te annuleren. Dat wil zeggen, onze zonden, die ons de toegang tot het Heilige der Heiligen, waar de troon van de Almachtige God was, beletten.
Hij was op tegelijkertijd de Offerbrenger en het Offer Zelf, daarom heeft Hij voor ons een nieuwe en levende weg ingewijd, door middel van Zijn gebroken lichaam aan het kruis, waardoor wij, door het geloof, in de aanwezigheid van de Almachtige kunnen komen.
Wij hebben niemand nodig, geen pastor, priester, bisschop of hogepriester om deze glorieuze plaats te betreden. Weet u waarom? Want Hij, onze Heer en Heiland Jezus, wiens Naam heilig is, heeft ons ingewijd en tot een koninkrijk van hogepriesters gemaakt voor God, gelijk geschreven staat:
“…En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde” (Openbaring 5:9-10).
Dit is heel glorieus!
De Tempel die wij bouwden, waar de Naam van de Levende God is, heeft een groot exterieur, een grote binnenplaats, een groot terras; maar van binnen, zijn er geen verdelingen, want de gehele zaal is het Heilige der Heiligen. Dus het antwoord is: Ja, er is een Heilige der Heiligen en een ieder kan daar binnen gaan!
Allen die naar dit Huis van Gebed gaan, arm of rijk; geschoold of ongeschoold; zij die wel of geen godsdienst hebben, hebben door het geloof in de Naam van de Here Jezus, toegang tot het Heilige der Heiligen, waar Gods heerlijkheid woont, omdat het voorhangsel dat scheiding bracht, niet meer scheidt, omdat het van boven naar beneden is gescheurd.
“En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden…” (Matteüs 27:51)
Met dank aan: bisschop Domingos Siqueira