dest_bm0207-706x432In het Hof van Eden wilden Adam en Eva niet offeren (de stem van God gehoorzamen), zodoende
verloren zij het paradijs.

“zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens” (Genesis 3:17).

Zo is het leven geweest van allen die niet wilden
gehoorzamen.
Aan de andere kant offerde Abraham wel (hij gehoorzaamde de stem van God) en leefde een
paradijs op aarde. Hij genoot van een vol leven en stierf in hoge ouderdom, volledig verzadigd.
En in de eeuwigheid wordt de “schoot van Abraham” gezien als het paradijs zelf (Lucas 16.22).
Het Abrahamische geloof toont ons dat u niet hoeft te wachten om het eeuwige leven te bereiken
om in een paradijs te leven. Het paradijs kan hier op aarde beginnen. Maar er is een prijs die
betaald dient te worden om daarin te komen en te blijven: uw gehoorzaamheid.
Wij hebben dit zien gebeuren in de levens van allen die dit geloof hebben geleefd. Mensen die
een ware hel op aarde hebben geleefd, genieten vandaag van een paradijs op aarde.
Van hun geestelijke tot hun fysieke leven, is hun leven een stukje hemel op aarde. De Here zei:

“Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens,
die in het midden van het paradijs Gods is” (Openbaring 2:7).

Merk op dat de toegang tot het paradijs voor de overwinnaars is – degenen die zichzelf, hun
gevoelens, verlangens, andermans meningen en de wereld overwinnen, door middel van hun
totale overgave op het altaar.
Precies, wanneer een persoon zijn gehele leven op het altaar legt, dan legt hij zijn leven in het
midden van het paradijs. Hij brengt het paradijs naar zijn leven. Het altaar is de toegang tot het
paradijs. En van daaruit overwint die persoon de ziektes, armoede, depressie, tegenstanders, zijn
oude ik – alles wat tegen hem komt.

“Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is…” (Openbaring 2:17)

In de tijd van Mozes werd het manna, in de woestijn, aan het gehele volk gegeven.
Zelfs de ongelovigen aten ervan. Maar het “verborgen manna” is alleen voor degenen bestemd
die, vanwege het geloof dat zij bezitten, zich overgeven en alles opofferen — vader, moeder,
persoonlijke projecten, relaties enz. Dit manna is niet voor de ongelovigen. Het is het paradijs,
een stukje van de hemel voor u dat hier op aarde begint, in dit leven.
Beschouwt u uw leven vandaag als een paradijs?
Zo niet, verruil dan, op het altaar van God, de hel voor het paradijs.
Met dank aan: bisschop Renato Cardoso