soldado-706x41021e Dag van de Vasten van Daniël

“Naäman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst, want door hem had de Here een overwinning aan Aram geschonken. Maar deze man, een krijgsheld, was melaats”
– 2 Koningen 5:1

Eén van de redenen waarom veel mensen niet de volheid van de Heilige Geest ontvangen is te wijden aan het feit dat zij zich niet willen ontdoen van hun hoogmoed. De persoon kan de Geest van God niet ontvangen, zolang hij vol is van zichzelf, denkt dat hij iets weet, meer weet dan de pastor. Wij zijn miserabele zondaars, onwaardig om zelfs de Naam van de Allerhoogste uit te mogen spreken. Niemand kan voor de aanwezigheid van God komen en zijn universitaire diploma, kennis, aardse wijsheid en wereldse ervaringen, brengen.
Naäman was zo. Hij was een gerenommeerde commandant en een krijgsheld, maar zijn uniform dat bedekt was met medailles bedekte een melaats lichaam.
Pas op mijn vriend, zodat u geestelijk gesproken niet ook zo zult worden, bekleed met een “christelijk uniform, bekend met het woord (de teksten), dat in feite de melaatsheid van hoogmoed, arrogantie, hooghartigheid, verwaandheid en egoïsme bedekt.

“Toen werd Naäman toornig en ging heen, terwijl hij zeide: Zie, ik dacht bij mijzelf: hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de Here, zijn God, aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen”
– 2 Koningen 5:11

Zo zijn er ook mensen die de pastor willen leren hoe hij dient te handelen.
“Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daarin niet kunnen baden en rein worden? Daarop wendde hij zich om en ging heen in grimmigheid”
– 2 Koningen 5:12
Er zijn ook mensen die, vanwege de hoogmoed in hun harten, niet willen opgeven wie zij zijn en wat zij in deze wereld geleerd hebben, om zich te onderwerpen aan wat voor hun bepaald werd, door de Geest, door middel van de mannen van God die hun leven geven om deze mensen getransformeerd te zien worden. Zodoende ontvangen zij nooit de genezing voor hun ziel.
Naäman ontving de genezing alleen maar toen hij zich aan de Goddelijke Begeleiding van de man van God onderwierp.
De openbaring van de Geest van geloof kan alleen gemanifesteerd worden aan degenen die nederig van Geest zijn.

“…Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard”
– Matteüs 11:25

Ontdoe uzelf van het uniform van wijsheid; geef alles op wat u bent en hebt; verneder zich voor God; vraag Hem om uw hoogmoed te breken; daal af naar de wateren van de Heilige Geest en ontvang de genezing voor uw ziel. Dát is wat God van u verwacht.
Dat God u zegene!
Met dank aan: bisschop Sergio Correa