barco
OM UW BEHOUDENIS TE ONTWIKKELEN ZIJN ER 3 DINGEN DIE NAUW MET ELKAAR VERBONDEN ZIJN EN ZIJ, WANNEER ZE GEREALISEERD WORDEN, MAKEN HET TOTALE VERSCHIL!

Het geloof dat God u geeft, is een stukje van Hem en het is de verantwoordelijkheid van een ieder van ons om dit te ontwikkelen… en hiervoor bestaat er geen betere gelegenheid dan wanneer de situaties nadelig zijn, voorbeelden hiervan zijn veel personen in de Bijbel zoals Abraham, Mozes, Daniël, Johannes de Doper… die God dienden met hun Geloof en gezegend en geëerd werden! Maar, hoe volgen wij de beste voorbeelden? Wat te doen?
1. LUISTEREN; HET WOORD VAN GOD LEZEN EN OVERPEINZEN!
Want alleen zo zijn wij waarde aan het schenken aan de Autoriteit die Hij ons heeft toegekend en bieden wij Hem het respect voor al het zichtbare en onzichtbare!
Bijvoorbeeld, toen de engelen stopten om naar de Stem van God te luisteren en gehoor gaven aan de stem van Lucifer, werd hun geloof aangetast en zonder het door te hebben werden zij voor eigen profijt gebruikt, in plaats van God te dienen! Want, in tegenstelling tot wat velen denken, wordt het geloof ons gegeven om God te dienen en niet slechts onszelf en wanneer wij het Geloof gebruiken in het voordeel van onze naaste, dan is het alsof we het voor God doen!
2. HET GELOOF UITOEFENEN!
Hoe doet u dit? Alleen op één manier: praktiseren! En deze praktijk komt door middel van gehoorzaamheid aan hetgeen bevolen werd op verzoek van God! Daarom dient u, voordat u iets van God begint te eisen, te beginnen door eisen van uzelf te stellen. Bent u wel gehoorzaam geweest aan hetgeen dat door Hem bevolen werd? Want God vervult altijd wat Hij Belooft! Oftewel, wanneer wij van onszelf de vervulling eisen van hetgeen bevolen werd en van God het Beloofde eisen, dan zijn wij precies ons Geloof aan het uitoefenen!
3. HET WOORD VAN GOD INTERPRETEREN VOLGENS DE GEEST VAN HET BEWUSTE GELOOF
Velen erkennen het niet, maar de Bijbel kan geïnterpreteerd worden door een bedrieglijke geest van het religieuze, gevoelige en emotionele geloof, die zich een slachtoffer-rol geeft, intimideert, buitensluit of verzwakt… maar, hoe interpreteren we het Woord volgens de Geest van het Bewuste Geloof, oftewel, door de Openbaring van de Heilige Geest? Dit gebeurt alleen wanneer wij volharden (zelfs tijdens nadelige situaties) in de praktijk van het gehoorzaam zijn aan het Woord van God! Wanneer wij dit doen, dan interpreteren wij Zijn Woord volgens het Bewuste Geloof. En wanneer u volhardt, moppert u niet, twijfelt u niet en treurt u niet, want als u dat doet, wordt uw geloof zeker vervuild!
God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas