justo1Jezus is de Rechtvaardigheid van God,
Hij materialiseerde Zich om naar deze wereld te komen om de onrechtvaardige te
Redden, behouden, rechtvaardigen en bevrijden van de geest van onrecht.
Hij vervulde Zijn missie.
Is het rechtvaardig dat degene die gered is, expres, terugkeert naar de gevangenis van het onrecht?
Is het rechtvaardig dat de Goddelijke genade dat tolereert?
Is het rechtvaardig dat de christen misbruik maakt van de Goddelijke barmhartigheid en expres weer afgoderij begint te plegen?
God is liefde, dat klopt;
Maar zou Zijn liefde ook het onrecht verdragen?
Zou deze liefde gelijk zijn aan de liefde van deze wereld, die zich niet druk maakt om onrechtvaardigheden wanneer het te maken heeft met familiebanden en schandelijke begeerten?
Op geen enkele wijze.
De liefde van God “is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid” (1 Korintiërs 13:6).
De Heilige Geest zegt:
“Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn…
weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken”(Hebreeën 6:4-6).
“Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel” (2 Petrus 2:20).
Bisschop Edir Macedo