eIsraël verwierp Hem, de UKGR omarmde Hem
De Almachtige God bevrijdde Israël van de Egyptische slavernij,
Leidde hun naar een land dat vloeide van melk en honing,
Gaf hun de overwinning over al hun vijanden,
Waar zij hun voeten ook plaatsten, dat gebied werd aan hun gegeven;
Hun dagelijks brood bestond uit overwinningen,
De staat van miljoenen slaven werd omgevormd tot een sterke en machtige natie,
Maar, omdat zij de verslagen heidenen wilden nadoen,
Verwierp Israël de HERE der Heerscharen als Leider
En vroeg om een koning te mogen hebben,
Vandaar maakte Israël een begin aan hun mislukkingen…
Wie aan het UKGR Centrum behoort is er absoluut van overtuigd dat zijn Leider, Heer en Koning de Here Jezus Christus is in de Persoon van Zijn Heilige Geest,
Omdat hij zich bewust is van de machtige Hand die hem heeft bevrijd!
Israël weigerde de heerschappij van zijn Bevrijder, maar wij die van het UKGR Centrum zijn eren Hem als onze HEER EN KONING voor eeuwig.
Daarom zijn wij één volk, één natie, één geloof, Één Geest en dienen wij ÉÉN HERE God, de Almachtige van Abraham, Isaak en Israël.
Geprezen, verheven, verheerlijkt en verhoogd zij de Here Jezus Christus in een ieder van ons!
“En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem:
Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof” (Openbaring 5:11-12).
Bisschop Edir Macedo