jo_abraao-706x432Job maakte de moeite om een bepaald beeld te tonen. Dit was niet helemaal fout, maar, ondanks zijn rechtvaardigheid, was zijn imago verre van de perfectie die hij dacht dat hij toonde. In werkelijkheid, werd dit beeld beschadigd door een grote mislukking in zijn hart. God zag dit duidelijk en stelde vast dat Hij hem zou helpen bij het herstellen hiervan.
Het beeld dat Job van zichzelf had, werd plotseling voor zijn ogen vernietigd. Wat zou hij nou doen? Het beeld verdedigen dat hij van zichzelf had, of zijn zwakte erkennen? De zwakte erkennen en berouw tonen zou erg vernederend zijn, maar, als we kijken naar de geschiedenis zien we dat Job niets verkeerds in zichzelf zag.
Vooral omdat, als er iets verkeerd zou zijn, dit een grote schaamte zou zijn als het geopenbaard werd voor iedereen. Hij geloofde zo erg dat hij een zeer rechtvaardige persoon was dat hij, gedurende lange tijd, niet begreep dat er een groot probleem in zijn hart zat.
Daarom deed hij wat iedereen normaal gesproken doet: zichzelf proberen te verdedigen en rechtvaardigen.
Dit is het geval van vele christenen en zelfs van mensen die lid zijn van het UKGR Centrum. Net zoals Job hebben zij een bepaald “beeld” van zichzelf, dat een vorm van “perfectie, heiligheid en kennis van alles” toont, terwijl de duivel altijd problemen voor hun brengt. Maar hoe kan de “duivel” werken in hun “heilige, perfecte en rechtvaardige levens”? Hoe geeft men dit toe? Jaren in de kerk, vasthoudend aan een positie in de kerk en desondanks zien ze de duivel zijn werk verrichten in hun levens? Dit is niet mogelijk!!!
Ten eerste zien wij dat het afwijzen van het idee om geraakt te kunnen worden door de werken van de duivel, al een signaal is dat het niet goed gaat, net zoals in het geval van Job:
“De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen” (Job 1:21).
Hoe kon Job verklaren dat de Heer het leven van zijn 10 kinderen, zijn eigendommen, zijn dieren en uiteindelijk zijn gezondheid “heeft genomen” (op zo’n tragische manier)? In de tekst staat heel duidelijk dat de duivel voorstelde dat God de veroorzaker van de tragedies zou zijn, en God zei tegen hem:
“En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken” (Job 1:12).
God deed, doet en zal niemand kwaad doen!
Maar hoe kan de mens, die zichzelf automatisch als rechtvaardig ziet, toegeven dat de duivel hem heeft overwonnen, en God hem, door zijn fout, daar niet van heeft weerhouden? En welke fout?
“Want waarvoor ik VREES, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij” (Job 3:25).
Hij vreesde, hij was bang dat het kwaad op een dag zou komen en precies zou doen wat hij deed. Maar waarom zou deze “zo rechtvaardige man” deze verschrikkelijke angst hebben? OMDAT ZIJN GELOOF NOOIT WERD GETEST EN GOEDGEKEURD!
Was Abraham zo? Waren Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego zo? NEE! Zij werden meerdere malen op de proef gesteld en slaagden voor de test. De test waar ik het over heb, is dat moment waarop u dient te handelen door het geloof en God MOEDIG dient te GEHOORZAMEN.
U groeit niet in het geloof door een dienst van de Bijbelstudie bij te wonen of simpelweg te zeggen dat u geloof heeft, of door te vertrouwen op uw ZELFRECHTVAARDIGING. Het geloof is als een spier, welke ontwikkelt wanneer het wordt getraind (uitgeoefend). Hoe meer u uw geloof gebruikt, hoe meer het groeit. En hoe meer het groeit, hoe meer God in staat is om uw leven te zegenen en hoe minder de duivel in staat is om u te overwinnen.
De test van het geloof is wreed, zonder emotie en pijnlijk, maar het is noodzakelijk om de innerlijke angsten die ons geloof in gevaar brengen, te overwinnen.
Laat me het zo zeggen: het geloof van Job was, ondanks zijn rechtvaardigheid, zwak, omdat het niet GETEST en GOEDGEKEURD werd, het was geen geloof als die van Abraham. En de duivel zal dit hoe dan ook, vroeger of later, overwinnen, en God zal hem daar niet van kunnen weerhouden.
Heb deze volgende Hemelse gedachte in uw binnenste: GOD STELT OP DE PROEF, GOD VRAAGT!, GOD KEURT GOED, GOD GEEFT!!!
Met dank aan: bisschop Randal Brito