ceus-706x410
8e Dag van de Vasten van Daniël
De UKGR heeft de wereld het bestaan doen weten van een Grote, Leven, Machtige en Unieke God.
Hij is in staat om elke situatie te transformeren.
Maar degenen die denken dat het genoeg is om alleen maar de diensten bij te wonen, zodat hun levens kunnen veranderen, vergissen zich zeer.
Vandaag de dag vindt de manifestatie van Gods Macht niet plaats van boven naar beneden, maar, in alle opzichten, van beneden naar boven.
De Here Jezus zei:
“Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matteüs 18:18-19).
Oftewel wij kunnen er niet op wachten dat de hemelen de aarde zullen doen bewegen.
Maar wij, die van de aarde zijn, dienen de hemelen te doen bewegen!
En dat is mogelijke door acties en beslissingen te ondernemen volgens het Woord van God.
Bijvoorbeeld:
–Ik ben degene die dient te vergeven.
–Ik ben degene die zich dient te berouwen.
–Ik ben degene die zich dient te bekeren.
–Ik ben degene die het kwaad dient te verlaten.
–Ik ben degene die de eerste dient te zetten.
Zodoende begint de verandering van het leven bij mij.
Ik hoef van niemand afhankelijk te zijn en op niemand te wachten!
Velen wachten erop dat God zal doen wat alleen zij horen te doen. Anderen klagen over het feit dat het jaar beëindigde en dat er niets is gebeurd en niets veranderde.
Maar deze zogenaamde teleurstelling is in feite de teleurstelling van God Zelf. Hij heeft moeten toekijken hoe het jaar eindigde en niets gebeurde, dat de persoon niet een beslissing of een actie ondernam, dat hij niet de eerste stap zette.
Wij kunnen niet wachten, noch nog meer tijd verspillen.
Vooral vanwege het feit dat er geen tijd te verliezen is.
Hoe langer u dingen blijft uitstellen, hoe erger de situatie in uw leven wordt.
STA OP! Doe wat u kunt en dient te doen.
God zal Zijn deel doen, daar hoeft u niet over te twijfelen.
Volg het voorbeeld van de verloren zoon, want hij wachtte niet.
Hij bewoog de hemelen!
Toen hij tot zichzelf kwam, zei hij
“Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem” (Lucas 15:17-20)
Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra